بروس:‌آمار‌اين‌بازي‌گويا‌است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

هوگو بروس مربــي كامرون بعد از تساوي يك بر يك با استراليا نخواست از ونســان ابوبكر انتقاد كند كه فرصتهاي متعدد گلزني را از دست داد. اين مهاجم كه فصــل اخيــر را به صــورت قرضي براي بشــيكتاش بازي كــرد، در روزي كــه قهرمان آفريقــا 19 موقعيت گلزني در برابر 5 فرصت قهرمان آســيا داشت، ميتوانست تيمش را به سه امتياز برساند امــا مربي بلژيكي از او كــه در 49 بازي ملي 14 گل زده، دفاع كرد: «اين زندگي يك مهاجم اســت، گاهي با چشــمهاي بســته گل ميزند و گاهي فرصتهايي را خراب ميكند كه كســي انتظارش را نــدارد. امروز او كمي بدشــانس بود، دو يا ســه موقعيت خيلي خوب داشــت و نتوانست گل بزند. اين تيم در حال رشد و كسب تجربه اســت. نگران نباشيد اگر فردا گلزني پيدا كنم كه بتواند با چشــم بسته گل بزند، بازي ميكند.»

او ادامــه داد: «آمــار اين بازي گويا اســت اما برتــري در مالكيــت توپ و موقعيــت گل بايــد به پيــروزي منجر شــود. ما در طول 90 دقيقه بهتر بوديم، فرصتهاي خيلي خوبي داشتيم اما اگر گل نزني نميتواني برنده شوي.»

آندره فرانك زامبو آنگويسا 21 ساله گل كامرون را زد و بهترين بازيكن ميدان شد: «من نااميد شدم، چون ما ابزار الزم براي پيروزي را داشــتيم. يــك بازي با آلمان مانده. فشــار زيادي وجود دارد اما كار ما همين است، هر كاري ميكنيم كه آلمان را ببريم.»

استراليا در بازي آخر خود بايد با دو گل اختالف شــيلي را ببرد تا به مرحله بعد صعود كند. آنگه پوستك اوغلو مربي اين تيم كه بــا پنالتــي كاپيتان مارك ميليگان از شكســت گريخت، گفت: «ما هنوز در اين مســابقات هستيم و با اين امتياز شانس داريم.»

او ادامه داد: «بــازي برابري بود، ما بيشتر بازي را تحت كنترل داشتيم. آنها در تغيير وضعيت از دفاع به حمله خيلي خطرنــاك بودند و ما چند بار جا مانديم. فكر ميكنم گاهي در يك ســوم دفاعي آنهــا تمركــز الزم را نداشــتيم تا خلق موقعيــت كنيم با وجود اين فرصتهايي داشتيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.