پيتزي:‌برنامه‌بازي‌مان‌را‌عوض‌نم ‌يكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خوان آنتونيو پيتزي گل ركوردشكن الكسيس سانچس را خيلي خاص توصيف كرد. مربي تيم ملي شــيلي بعد از تساوي يك بر يك با آلمان گفت: «الكسيس گل خيلــي ويژهاي در اين بازي زد چون حاال او بهترين گلزن تاريخ شــيلي است. اين خيلي اهميت دارد.»

او ادامــه داد: «اين بازي در ســطح خيلــي بااليي بود. هــر دو تيــم برنامه قدرتمنــدي بــراي اين بازي داشــتند و فكر ميكنم براي بازيكنان و تماشــاگران جذابيت زيادي داشت. بازي ما پرحرارت و جدي اســت و ميخواهيم هر مسابقه را ببريم. گاهي اوقات منجر به برد ميشــود و گاهي بايد به تســاوي رضايت دهيم. به هر حال فكر ميكنم اين تساوي براي هر دو تيم خوب بود. بازيكنان ما خيلي خوب بودنــد، حريف فوقالعاده اســت هر چند بازيكنان جوان زيادي دارد و ما توانستيم با آنها رقابت كنيم. حاال بايد اســتراحت و بازيابــی كنيــم، تالش زيــادي كرديم بخصوص در نيمه اول. ما ميخواستيم هر توپي را به دست آوريم اما آلمان متفاوت بود و فضاهاي خاصي را پوشش ميداد.»

شيلي با يك تساوي برابر استراليا به نيمهنهايي صعــود ميكند. تيم پيتزي در نيمه دوم كم فروغتر بود و او گفت: «كامال مطمئنم دليلش آن نبود كه ما به تساوي راضــي بوديم بلكه به خاطــر آن بود كه تالش زيادي كرده و خسته بوديم. در نيمه دوم بازي فروكش كرد. هر يك از بازيكنان كه بازيابی بهتري داشــته باشــند، مقابل اســتراليا بازي ميكنند امــا برنامه بازي ما عوض نميشــود چون تا به حال خيلي موفق بوده. اشتباه كوچك ما به گل آلمان منتهي شــد اما ما امتياز مهمي گرفتيم.» در تركيب اصلي شــيلي 9 بازيكن از 11 نفري كه در فينال ســال قبل كوپاآمريكا در ضربــات پنالتي آرژانتين را شكســت دادند و قهرمان شــدند، حضور داشــتند. وضعيت گروه B جام كنفدراسيونها بعد از روز تساويهاي يك بر يك كامال روشن است. هيچ يك از چهار تيم نه صعود خود را قطعي كردهاند نه حذفشــان را هر چند شيلي و آلمان به خاطر فاصله سه امتيازي شان نسبت به اســتراليا و كامرون شانس خيلي بيشــتري دارند و فقط يك تساوي از بازي آخرشــان ميخواهند. شيلي كه به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به آلمان در صدر گروه اســت، در مسكو با استراليا ديدار ميكند و آلمان در سوچي به مصاف كامرون ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.