قراردادي شيك براي بازيكني به نام شيك

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گمانهزني دو ســه هفته اخير رســانههاي ايتاليايي درباره تالش باشــگاه يوونتوس براي خريد پاتريك شــيك از سمپدرويا در آســتانه تحقق است. از قرار معلوم بانوي پير جت خود را به لهستان فرستاده تا پاتريك شيك، مهاجم ســمپدوريا را كه در اردوي جمهوري چك برای يورو زير 21 سالههاســت به تورين ببرد و هرچه زودتر قراردادش را نهايي كند. يكي از يوونتوســيهايي كه از تالش اين باشــگاه براي خريد شيك خيلي خوشحال است هموطن او پاول ندود اســت كه حاال بهعنوان مدير روابط عمومي باشگاه فعاليت دارد. براي او هموطن خوشآتيهاش تداعيكننده روزهــاي بازيگري زالتان ابراهيموويچ در تورين است. برنده توپ طالي سال 2003 درباره شيك گفت: «در حال حاضر، پاتريك شــايد بازيكني عضالني نباشد اما دو سه سال ديگر بايد او را ببينيد. او مرا ياد زالتان ابراهيموويچ مياندازد چون او هم در شرايطي اينچنيني به تورين آمد. زالتان هم روزي كه به اينجا آمد، چندان تنومند نبود.» شيك 21 ساله كه پنجشــنبه در آزمايش پزشكي باشگاه يوونتوس شركت كرد تا آخرين مانع براي عقد قرارداد 30 ميليون يورويياش با بيانكونري را هم از ســر راه بردارد، روند پيشــرفتش در اين سالهاي اخير چشمگير بوده اســت. تنها 13 ماه پيش بود كه او پس از ســپري كردن يك دوره قرضي در تيم بوهميانس به تيم اصلياش اسپارتاپراگ برگشت. در پايان ماه مه ســال 2016 شيك، اولين بازي ملياش را تحــت هدايت پاول فربا انجام داد كه اين نتيجه عملكرد خــوب او در بوهميانس بود، تيمي كه در يك فصل حضورش در آن هشــت گل به ثمر رســاند. شــيك در همان اولين بازي ملياش برابر مالت كه بهعنوان بازيكن تعويضي به جاي توماس روســيچكي به ميدان رفت، گلي به ثمر رســاند كه توجه بسياري از استعداديابهاي قاره سبز را جلب كرد و به اين ترتيب محصول آكادمي باشــگاه اســپارتاپراگ در كانون توجه قرار گرفته و خيلي زود به بازيكني بسيار خاص تبديل شد. با وجود تنها 36 دقيقه بازي در تركيب اصلي اسپارتاپراگ در ليگ جمهوري چك و ناكامي براي جلب ســرمربي تيم ملي كشــورش براي بردن او به يورو ،2016 عملكرد شــيك آنقدر خوب بود كه سمپدوريا او را تابستان سال گذشته با قراردادي 4 ميليون يورويي به خدمت گرفت. بعد از يك سال درخشش در جمع آبيپوشان شهر جنوا و 11 گلي كه براي آنها زد، آن هم در حالي كه سه ماه طول كشيد به تركيب اصلي راه پيدا كند، حاال او به عضويت پرافتخارترين باشــگاه ايتاليا درآمده اســت و ميداند هواداران بانوي پيــر اميدوارند كه او همان راهي را در پيش بگيرد كه اسطوره چك تبارشان پيمود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.