لوو:‌انتظارات‌را‌برآورده‌كرديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يوآخيم لــوو تيم جوان خود را بعد از تســاوي يك بر يك مقابل شيلي در شهر كازان ســتود. مربي تيم ملي آلمان گفت: «بازي خيلي ســختي بود كــه بارزترين اتفاق آن نگرش اســتراتژيكي دو تيم بود و از ايــن جهت انرژي زيــادي ميطلبيد. ما انتظارات را بــرآورده كرديم و در طول 90 دقيقه خيلي منظم بازي كرديم. نكته كليدي هم داشتن ساختار دفاعي منسجم بود. اگرچه يك گل زودهنگام خورديم اما توانستيم برگرديم و اگرچه اين تيم جوان و كم تجربه است اما در سطح بااليي بازي ميكند. بازيكنان ما شــايد در 10 دقيقه ابتدايــي بازی كمي مضطــرب بودند و با مشكل مواجه شــدند براي همين بود كه اشــتباه كرديم و آنها به گل رســيدند اما خودمــان را جمع و جــور كرديم و گل ما عالي بود، يك گل نمونه كه از چند پاس به دست آمد. شيلي سالها است كه در سطح خيلي باال بازي ميكند و براي همين كار دفاع ما عالي بود.»

بعد از اشتباهاتي كه برند لنو در بازي اول آلمان مقابل استراليا مرتكب شد، لوو ترجيــح داد در اين بــازي از مارك آندره تراشــتگن، دروازهبان بارسلونا، در تركيب اصلي استفاده كند.

لــوو كه هيچ تعويضــي در اين بازي نداشــت، گفت: «همه كارشــان را خوب انجام ميدادند. زياد ميدويدند و احساس نميكــردم كســي ميتواند بهتر باشــد. با وجــود برتري اوليه شــيلي، تيم ما در مجموع بازي بهتري نسبت به حريف ارائه كرد.» او همچنين از گلزن تيمش تمجيد كرد. اشــتيندل، بازيكن بوروسيامونشن گالدبــاخ دوميــن گل خــود را در اين مســابقات زد: «الرس در اســتفاده از موقعيت عالي است. من او را جلو گذاشتم چون در دفــاع از توپ و پاس دادن آن و همچنين شكستن خطوط دفاعي مهارت دارد. او سالها تجربه بازي دارد و ميداند چطور آرامش و اعتمــاد به نفس خود را حفظ كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.