ماراتن‌روسيه‌و‌مكزيك‌براي‌صعود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

استانيســالو چرچسوف مربي تيم ملي روسيه بازي امروز با مكزيك را به مثابه يك فينال ميداند چون هر دو تيم براي رسيدن به جمــع 4 تيم برتر جام كنفدراســيونها تالش ميكنند.

روســيه با پيــروزي 2 بر صفــر برابر نيوزيلنــد و باخت يك بر صفر به پرتغال، در رده ســوم قرار دارد و اين تيم اميدوار است با پيــروزي برابر قهرمــان كونكاكاف صعود كنــد در غير اين صورت نخســتين ميزبان جام كنفدراسيونها بعد از كره جنوبي سال 2001 ميشود كه در مرحله گروهي حذف ميشود. چرچســوف از نمايش تيمش در نيمه دوم بازي با پرتغال الهام گرفته: «آنچه ميخواستيم تغيير بدهيم تغيير داديم، فكر ميكنــم تصميمات درســتي گرفتيم. حاال بــازي با مكزيك به نوعي بــراي هر دو تيم فينال است.» تيم مكزيك با مربيگري خوان كارلوس اوســوريو با چهــار امتياز در صدر گروه A است به دليل يك گل بيشتر نسبت به پرتغال هرچند ميدانند

اين برتري قابل اعتنا نيســت با توجه بــه اينكه قهرمان پرتغال برابــر تيم انتهاي جدول، شــانس گلزني زيادي دارد. مكزيك بعد از تســاوي 2 بر 2 بــا پرتغال، 2 بر يك نيوزيلند را برده.

اين دو تيم در تنها ديدار رســمي شان در جام جهاني 1970 با هم مســاوي شدند و با يك تســاوي هر دو صعــود ميكنند به شرطي كه نيوزيلند يك كار فوقالعاده كند و پرتغال را ببرد. روسيه در آخرين بازي خود با مكزيك 4 بر يك پيروز شــده، آن ديدار دوستانه در ســال 1994 بود. روسيه در 5 بازي آخر خود يك برد داشــته كه به بازي با نيوزيلند مربوط ميشود و مكزيك در 15 بازي آخر خود تنها يك باخت داشته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.