زوال: آلگري آماده مربيگري تيمي بزرگ است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جيانفرانكــو زوال گفتــه كــه مكس آلگــري آماده آن اســت كــه هدايت يك باشگاه بينالمللي بزرگ را به دست بگيرد.

مربي بيرمنگام گفته اســت: «آلگري آمــاده حضــور در باشــگاهي بــزرگ و بينالمللي است اما او هنوز فرصتش را دارد. اين تيــم يوونتوس اكنون واقعا تيم خود او اســت و اثري از مربيان ديگر در آن نيست. او شــخصيت و شــجاعت خود را نشان داد و با پســت جديدي كه به ماريو مانجوكيچ داد، معجــزهاي را رقم زد. اين تقريبا مانند كاري بود كه ژوزه مورينيو با ساموئل اتوئو كــرد و او را در اينتر تبديل به يك هافبك كناري كرد.»

جيانلوييجي بوفون اميــدوار بود كه بــراي اولين بار فاتح ليگ قهرمانان شــود اما تيمش بار ديگر در فينال اين مســابقات شكست خورد.

زوال گفــت: «او دوران ورزشــي فوقالعادهاي داشته و در آينده مربي بزرگي براي تيــم ملي ايتاليا خواهد شــد. دوران نوجواني او را در پارما يادم هســت. آســان نيســت كه در اين همه ســال، خود را در چنين ســطحي نگه داريد و همه بازيكنان شما را ستايش كنند. او اسطوره و شايسته توپ طال است، هم بهعنوان يك قهرمان و هم بهعنوان يك انســان. او پيامي قدرتمند در اين زمينه به همه ارسال كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.