رئال شايعات درباره مورينيو را رد كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

برخــي رســانهها نوشــتهاند كه ژوزه مورينيــو پيش از آن كه اينتر را ترك كند، با رئال مادريد قــرارداد داخلي امضا كرده بود و به اين ترتيب بود كه به رئال پيوست اما اكنون باشــگاه رئال اين خبر را رد كرده است.

مورينيــو با اينتر فاتح ســهگانه شــد و ســپس هدايت رئال را به دســت گرفت. گــزارش روزنامــه آس نشــان ميدهد كه مورينيو در 31 مارس 2010 و ماهها پيش از پايان قراردادش با اينتر، با رئال به توافق رسيده و اين توافق را امضا كرده بود.

اما مادريد اين اتهامات را بهشــدت رد كرده است و بيانيهاي صادر كرده كه در آن آورده: «پس از اينكه روزنامه آس اطالعاتي درباره نحوه قرارداد با ژوزه مورينيو منتشر كرد، باشــگاه ميخواهد تاكيد كند كه اين اطالعات كامال غلط اســت. رئال مادريد و ژوزه مورينيــو هيچ قراردادي در 31 مارس 2010 امضا نكردهاند تــا او مربي اين تيم شــود. اين خبر را روزنامه بــه دروغ اعالم كرده اســت. اين قرارداد دقيقا دو ماه بعد از تاريخ ادعاشــده امضا شد، يعني در 31 مه .2010 اين ادعاها پايهاي ندارد و باعث خراب شــدن وجهه رئال مادريد و رييسش نمیشــود اما اين كاري است كه تبديل به رفتار عادي اين رسانه شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.