سانچس:‌شانس‌قهرماني‌داريم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

الكسيس ســانچس بعد از تساوي يك بر يك تيم ملي شــيلي با آلمان كه بهعنوان بهترين بازيكن آن انتخاب شد، نخواســت درباره آيندهاش در آرسنال حرف بزند.

او كه با استفاده از اشتباه مدافعان آلمان خيلي زود به گل رسيد و با زدن سي و هشــتمين گل ملي خود برترين گلزن تاريخ كشــورش شــد، در مراسم دريافت جايزه بازيكن ميدان از پاســخ دادن به ســوال درباره تيم لندني طفره رفــت: «من خيلي خوشــحالم از اينكه بهترين گلزن شيلي هستم. شايد وقتي ســن و سالم باالتر رفت، قدر اين گل را بيشــتر بدانم. روياي ما بردن اين جام است و احساس ميكنيم شانس رسيدن به اين آرزو را داريم.»

او هنوز قراردادش با آرسنال را كه تا تابســتان آينده اعتبــار دارد، تمديد نكــرده. ســانچس كه گلش بــه آلمان چهارصدمين گل جام كنفدراســيونها بود، با اين گل باالتر از مارچلو ســاالس در صدر جدول گلزنان تاريخ شيلي قرار گرفت. جالــب اينكه گل او با اشــتباه هم تيمياش در آرســنال، شــكودران موستافي به دست آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.