خبر دردسرساز براي باشگاه اسپانيایی لوكاس ليما رفتنش به بارسلونا را تاييد كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لــوكاس ليما تاييــد كرده كه پس از پايان قراردادش با سانتوس راهي بارســلونا خواهد شد اما اين خبــر ميتواند باعث دردســرهاي فراوان براي بارسلونا شود.

به نوشــته گلوبو اسپورته، اين هافبك ســانتوس اعــالم كرده كه از ســال 2018 در بارســلونا بازي خواهد كرد. او در كنــار نيمار بود كه اين خبر را اعالم كرد اما قوانين فيفا حاكي از آن است كه بازيكنان تنها زماني ميتوانند درباره باشگاه جديدشــان صحبت كننــد كه در شش ماه پاياني قراردادشان باشند اما از قرارداد ليما با سانتوس، شش مــاه و يك هفته باقي مانده اســت و به اين ترتيــب او قوانين را نقض كرده اســت. در واقع، نمايندههاي اين بازيكن پيشتر خبر پيوستن او به بارسلونا و توافق با اين باشگاه را تكذيب كرده بودند.

به اين ترتيب، سانتوس ممكن اســت از بارســلونا به فيفا شكايت ببرد. اين بازيكن در سال 2014 به ســانتوس پيوست و 92 بازي براي اين باشــگاه برزيلي انجام داد. او 9 گل هم براي آنهــا زد. اين بازيكن 14 بــازي ملي هــم در تيم برزيل انجام داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.