موناكو‌پيشنها ‌د ‌001‌ميليون‌يورويي‌ براي‌امباپه‌را‌رد‌كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

يورگــن كلوپ قصــد دارد به هر نحو كه شــده، كيليان امباپه را به ليورپول ببرد اما پيشــنهاد دوم ليورپــول براي خريد اين بازيكن را هم موناكو رد كرده است. ليورپول 100 ميليون يورو بــراي خريد او پيشنهاد داده بود.

دميتــري ريبولوولــف، مالك موناكو قصد نــدارد مهاجمش را به فروش برســاند و هميشه گفته كه قيمت اوليه او فراتر از 114 ميليون يورويي اســت كه منچستريونايتد در تابستان گذشته براي پل پوگبا پرداخت.

كلوپ به امباپــه گفته كه در صورت پيوستن به ليورپول، حضور او در تركيــب ثابت تــا حد زيادي تضمينشده اســت اما اين هم نظر امباپه را عوض نكرده اســت. تنها باشــگاهي كه امباپه ممكن اســت به آن برود رئال مادريد است و اين چيزي است كه ريبولوولف هم تاييد كرده است. او گفته در لحظهاي كه باور كند امباپــه ميتواند جايي در تركيــب رئال داشــته باشــد، اين انتقال را انجام خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.