رونالدو هيچ پولي به خزانه اسپانيا واريز نميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رونالدو بر خــالف ادعاي روزنامه آس قصد نــدارد 14/7 ميليون يورو به حساب اداره ماليات اســپانيا واريز كند. كريستيانو رونالدو به اتهام 14/7 ميليون يورو فــرار مالياتي بايد 9 مرداد دادگاهي شــود. اگر در اين دادگاه اتهام رونالدو اثبات شــود، او به پرداخت رقمي نزديك به 30 ميليون يورو و نيز تحمل 2 تا 7 ســال حبس محكوم خواهد شــد. همين اتهام باعث خشم بياندازه رونالدو شده و او تهديد كرده است كه اسپانيا را ترك خواهد كرد.

نشريه آس امروز ادعا كرد كه رونالدو براي نشان دادن حسن نيت خود قصد دارد هفته بعد مبلغ موردنظر را به حساب خزانه اسپانيا واريز كند تا از مجازات زندان فرار كند اما كمپاني حقوقي ژستيفوت كه رونالدو با آنها تحت قرارداد است، چنين ادعايي را رد كرد و عنوان داشت كه فوق ستاره پرتغالي در دادگاه حاضر خواهد شد تا بي گناهي خود را اثبات كند و قصد ندارد هيچ مبلغي را براي نشان دادن حسن نيت خود پرداخت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.