اولتيماتوم باشگاه دورتموند به اوباميانگ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مســووالن دورتموند به مهاجم گابني خود اولتيماتــوم دادهاند تا يك ماه ديگر وضعيت خود را مشــخص كند. پير امريك اوباميانگ، ستاره گابني دورتموند قصد ترك اين باشگاه را دارد و حتي گفته ميشد كه با پاري سن ژرمن به توافق نهايي رســيده اما ســپس اين موضوع منتفي شد. از احتمال پيوســتن او به يك تيم چيني نيز اخباري منتشر شده بود كه سپس تكذيب شــدند. در حال حاضر اوباميانگ بدون اينكه وضعيت آيندهاش مشــخص باشد، در تعطيالت به ســر ميبرد. واتسكه، مدير باشگاه دورتموند نيز تاييد كرده است كه آماده شنيدن پيشنهادهای خوب براي اوباميانگ است. ديروز نشــريه بيلد ادعا كرد كه از سوي باشــگاه دورتموند به اوباميانگ اولتيماتوم داده شده است كه تا 4 مرداد ماه اگر پيشنهادي حداقل 70 ميليون يورويي دارد، بايــد آن را اطــالع بدهد تا زمينه جدايي او فراهم شــود؛ در غير اين صورت بايد در تمرينات پيش فصل حاضر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.