سوسيداد‌يانوزاي‌را‌ م‌يخرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رئال سوســيداد با منچســتريونايتد به توافق رســيده و 10 ميليون پوند براي خريد عدنان يانوزاي پرداخــت خواهد كرد. به اين ترتيب، دوران حضــور پرتبوتاب يانوزاي در يونايتد بــه پايان خواهد رســيد. اين بازيكن 22ســاله با پيشنهاد دستمزد 07هزار پوند در هفته از سوي سوسيداد روبهرو است اما هنوز بر سر قرارداد شخصياش با اين باشگاه باسكي به توافق نرسيده است. منچستريونايتد پس از آن تصميم به فــروش يانوزاي گرفت كه ژوزه مورينيو، مربــي اين تيم به مديران اعالم كرد كه او ديگر در آينده باشگاه جايي ندارد.

يانوزاي در سال 2013 و در دوران ديويد مويس، با چندين عملكرد درخشان نامش را بر ســر زبانها انداخت اما او از آن هنگام تاكنون بهشدت افت كرده است و دوران حضور قرضي او در بوروسيا دورتموند و ساندرلند هم خوب نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.