رفتن‌شكيري‌به‌رم‌ شايعه‌است‌

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ســران استوكســيتي اعالم كردهاند كه خبرها درباره رفتن ژردان شكيري به رم شايعه اســت و پايه و اساسي ندارد. گفته ميشد اين بال 52ســاله به رم ميرود و جانشــين محمد صالح ميشود كه به ليورپول پيوسته است اما استوك اعالم كرده كه اين خبرها صحت ندارد. اين بازيكن خودش هــم گفته بود كه تنها در صورتي از استوك ميرود كه انتقالش قدمي رو به جلو باشد. پيتر كوتس، رييس هيات مديره باشگاه استوك گفته: «چنين خبرهايي صحت ندارد. مــا برنامهاي براي فــروش او نداريم. او كامــال در اين تيم جا افتــاده و در اواخر فصل هم از مصدوميت برگشــت و عالي كار كرد. ما هــم از او راضي هســتيم و اميدواريم كه با او، فصل خوبي را پيش رو داشته باشيم.»شكيري كه ســابقه بازي در بايرن مونيخ را هم دارد، در ســال 2015 با قيمت 12 ميليون پوند از اينتر به استوك پيوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.