آدلر‌به‌ماينس‌رفت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماينس، رنه آدلر، دروازهبان سابق تيم ملي آلمان را با قراردادي دوســاله به خدمت گرفت. آدلر 23ساله 255 بازي در بوندسليگا در باير لوركوزن و هامبورگ انجام داده و 12 بازي ملي هم در كارنامه دارد، هرچند كه از سال 2013 تاكنون براي آلمان بازي نكرده است. آدلر پس از انقضاي قراردادش با هامبورگ بهصورت آزاد راهي ماينس شــد. او گفته: «انتقال به ماينس گامي درست در زماني مناسب براي من است. جو آرام و متمركز باشــگاه مناســب من است. من اين حس را دارم كــه اتفاقي جذاب اينجا ميتواند روي دهد. خوشحالم كه خيلي سريع به توافق رسيديم و منتظر فصلي ديگر در دوران ورزشيام هستم.»آدلر 12 بازي ملي در كارنامه خود دارد و در بســياري از تيمهاي پايه آلمان بازي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.