فراز بدون فرود يك پديده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در حالــي كه ليونل مســي امروز 30 ساله و وارد دهه چهارم زندگياش ميشود، يك سوال درباره او همچنان باقي است: چه چيزي براي او مانده كه ميتواند ببرد؟

پســر ريز نقش اهل روساريو از روزي كه در كشور توانست نظر استعداديابهاي بارســلونا را جلب كند، به يكي از بزرگترين و موفقترين بازيكنــان تاريخ فوتبال تبديل شــده اســت و با 500 گلي كــه زده و 17 جامي كه برده، ركوردهاي زيادي را شكسته اســت. اگرچه در ميــان بازيكنان معاصر و ســاير اعصار هم ميتوان ركوردهايي مشابه را پيدا كرد امــا نبايد فراموش كنيم كه در مورد مسي تمام دستاوردهايش قبل از 30 سالگي حاصل شده است.

13 ساله بود كه تكنيك و مهارتهاي حيرتآورش در تيم نونهاالن باشگاه شهرش نيوولز اولدبويز استعداديابهاي بارسلونا را مســحور كرد و چارلي ركساچ، مدير وقت بارســلونا هم آنقدر براي جذب او دستپاچه شد كه حاضر شــد اولين قراردادش با اين اعجوبه آرژانتيني را روي يك تكه دستمال بنويسد.

مســي امــروز كــه بهعنــوان يكي از سرشناسترين افراد دنيا شناخته ميشود، ميتوانست سرنوشتي كامال متفاوت داشته

كلوپ، خوشحال از خريد بال مصري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.