آمار گلزني ليونل مسي در يك نگاه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشد اگر مشكل هورموني دوران كودكياش كه مانع از رشد او ميشد و باشگاه نيوولز هم نسبت به آنها بيتوجهي كرد - به لطف كمكهاي بارســلونا برطرف نميشد. مسي نه با حرف بلكه با فوتبالش ارزشــش را به بارســلونا نشــان داد و اين سرآغاز ورودش به آكادمي الماســيا شــد. پذيرش تكنيك مســي براي هيچ كسي ســخت نبود حتي براي كســي كه پيش از او ستاره اصلي تيم شــناخته ميشــد؛ رونالدينيو. در واقع اين ســتاره برزيلي بود كه به مســي خجالتي جــرأت داد و ســال 2005 فرانك ريكارد، سرمربي وقت بارســلونا را هم متقاعد كرد كه لئو را از تيم دوم باشــگاه به تيم اصلي بارسلونا ببرد.

مسي هرگز پشــت سرش را نگاه نكرد و از زماني كه بارســلونا پيشــنهاد هنگفت اينتر را بــراي خريد او رد كرد، پســر 18 ســاله آرژانتيني شــروع به درخشش كرد و به مهرهاي ثابت در تركيب اصلي بارســا تبديل شد و بدشانس بود كه در فينال ليگ قهرمانان سال 2006 كه تيمش آرسنال را در پاريس شكست داد و قهرمان شد، جايي نداشت. مسي اما خاطره عدم اعتماد ريكارد بــه او براي حضور در آن بازي را به دســت فراموشي ســپرد و خيلي زود با هدايت پپ گوارديــوال دوران افتخارآفرينياش را آغاز كــرد و در اولين فصل بــازياش زير نظر او هــر اتفاق خوبي كه ميشــد تجربه كند را تجربه كرد. او شــماره 10 بارســلونا را از رونالدينيويي كه تابستان سال 2008 از اين تيم جدا شــد، گرفت و فصل بعد در تمامي رقابتهــا 38 گل زد تا نقش بســزايي در كسب ســه گانه الليگا، ليگ قهرمانان اروپا و جام حذفي اســپانيا كه در ادامه سال سه جام ديگر، سوپرجام اروپا، سوپرجام اسپانيا و جام جهاني باشــگاهها به آن اضافه شــد، داشته باشد. مســي كه در دوران مربيگري

در زمينه گلزني كمتر بازيكني اســت كه جرأت مقايســه كردن خودش با ليونل مسي را داشــته باشد. فوقستاره آرژانتيني بارسلونا در دوران بازيگرياش 567 گل در بازيهاي رسمي زده است كه 349 تاي آن در الليگا بوده و او را به ركورددار گلزني در ليگ دســته اول فوتبال اسپانيا تبديل كرده است. مسي در ليگ قهرمانان هم با 94 گلي كه زده بعد از كريســتيانو رونالدو 104 گله دومين گلزن تاريخ برتر رقابتهاســت. لئو در جام حذفي اســپانيا 44 بار، در سوپرجام اســپانيا 12 بار و در سوپرجام اروپا هم سه گل زده است كه 5 گل ديگر در جام باشگاههاي جهان نيز 507 گل او در رده باشگاهي را كامل ميكنند. در رده ملي هم مسي در كشورش بهترين است. با 60 گلي كه 18 تاي آن در مقدماتي جام جهاني، 5 تاي آن در مرحله نهايي جام جهاني، 27 تاي آن در بازيهاي ملي، 8 تاي آن در كوپا آمريكا و 2 تاي آن در المپيك بوده، مســي بهترين گلزن تاريخ آلبيسلسته است. گوارديوال در گوش راست بازي ميكرد، نه تنها شــم باالي گلزنياش را به رخ كشــيد بلكه خودش را بهعنوان يكي از مدرنترين فوتباليســتهاي دنيا در نقش مهاجم نوك كاذب معرفي كرد و پاداش آن را با كســب 4 توپ طــالي متوالي كه يكــي ديگر هم ســال 2015 به آنها اضافه شد، گرفت. در اين مدت امــا او اتفاقات تلخ و ناكاميهايي را هــم تجربه كرد از جمله از دســت دادن قهرماني الليگا در فصل 2011-12 با وجود 73 گلي كه در تمام رقابتهاي آن فصل زد و مصدوميتهايي كه آينــده بلند مدت او در بارســلونا را در هالهاي از ابهام قرار داد و باعث افت عملكردش در آستانه جام جهاني 2014 شــد. در ريو، مســي آرژانتين را به فينال رســاند اما در آنجــا يكي از تلخترين ناكاميهاي دوران بازيگــرياش را با قبول شكســت برابر آلمان تجربه كرد. دو ناكامي ديگر در فينالهاي كوپا آمريكاي 2015 و فينال كوپا آمريكاي سنتاريوي سال 2016 بــدان معنا بــود كه مســي در 118 بازي ملياش همچنان در حسرت كسب يك جام است. برخالف ناكاميهايي كه در رده ملي تجربــه كرد و او را حتي به فكر خداحافظي از آلبيسلســته انداخت كه البتــه بعدا از آن منصرف شــد، در رده باشگاهی چيزي نبوده اســت كه مسي نبرد باشد. اگرچه در اسپانيا هم رقابت با كسي مانند كريستيانو رونالدو بارها مسي را به چالش كشيده و او را مجبــور كرده تا ســرحد توان به خودش براي بردن رقابت بخصوص در الكالسيكوها فشار بياورد اما ميشود پيش بيني كرد او تا زماني كه به حاكم مطلق الليگا تبديل شود در بارسلونا بماند. مسي: رفتنم به چين

غيرممكن نيست در حالــي كه هنــوز تكليف قــرارداد جديدش با بارســلونا مشخص نشده، ليونل مســي در مصاحبهاي با شــبكه ESPN درباره آيندهاش اعتراف جالبي كرده است: اينكــه پول چينيها ممكن اســت او را هم يــك روز براي بازي در خاور دور وسوســه كند.

مسي كه پيش از اين بارها به تعهدش به بارســلونا تأكيد داشته و گفته ميخواهد در اين تيم بمانــد حاال احتمال ورودش به ســوپرليگ چين را رد نميكند، كاري كه پيش از او تعداد زيادي از ستارههاي شاغل در فوتبال اروپا انجام دادند.

او گفت:«مانــدن در بارســلونا چيزي اســت كه من هميشه خواســتم و هميشه گفتهام كه انجام خواهم داد اما من نميگويم كه رفتنم به چين غيرممكن است. در واقع هيچ كســي در فوتبال نميتواند بگويد كه چيزي غيرممكن است. در فوتبال هرچيزي ممكن اســت اما اگر ميخواهيد بدانيد كه من تا االن به رفتن به چين فكر كردهام بايد بگويم كه نه، اين فكر هنوز به ذهنم خطور نكرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.