اسپالتي: تمركز اينتر بر فروش بازيكن است تا خريد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوچانو اســپالتي، ســرمربي جديد اينتر مدعي شد كه تيمش فعال به دنبال جذب بورخا والرو و شزني نيست.

در چند هفته اخير شايعاتي دربــاره جــذب بورخا والــرو از فيورنتينا بــا 10 ميليــون يورو شنيده ميشــد. همينطور شزني كه تحت هدايت اسپالتي در رم به ميدان ميرفــت نيز يكي ديگر از گزينههاي اينتر بود. هر چند كه اســپالتي از هر دو بازيكن تمجيد كرد ولي مدعي شــد كه باشگاه ابتدا بايد به فكر فروش باشد.

او گفــت: «بورخــا بازيكني اســت كه در زمان حضــورم در رم هم بــه فكر جذبــش بودم و اينتــر هم قبل از حضــور من او را زيــر نظر داشــت. ميدانم كه در اين تابســتان باشــگاهش را عوض خواهد كــرد. ولي در حال حاضر چيزي مشــخص نيســت. در مورد شــزني هــم بايد بگويم كه ما ســمير هندانوويچ را داريم كــه گلر قدرتمند و بــا تجربهاي اســت. من قبال بــا او كار كردهام و كيفيتهايــش را بــه خوبــي ميشناســم. در حال حاضر او را داريم. مشــخصا شــزني بازيكن مدرني اســت زيــرا او با پاهايش هم خوب بازي ميكند و ميتواند يك حركت را از خط دفاعي آغاز كند.»

اســپالتي اضافه كــرد: «ما ميخواهيــم كار مهمــي انجــام دهيم و بازيكنــان بزرگي هم در تركيبمــان داريــم بنابراين ابتدا بايــد تصميم بگيريــم كه از چه بازيكنانــي اســتفاده كنيم و آنها را بــه كار بگيريــم. ســپس بايد وضعيت فيرپلــي مالي را در نظر بگيريم. ما تيم را تقويت خواهيم كــرد ولي ابتــدا تمركزمان روي فروش بازيكنان خواهــد بود. به نظر رســيدن به يوونتوس، رم يا ناپولي امكان پذير نيست و اينكه نســبت به فصلي كه گذشت، 10 برد بيشتر كسب كنيم كار آساني نخواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.