منتظري 209 بازي، رحمتي 169 بازي، كاپيتان كيست؟

در حالي که همه انتظار ميکشــیدند پژمان منتظري به تیم االهلي قطر ملحق شــود امــا ناگهان همه چیز تغییر کرد و این مدافع بامداد جمعه به باشــگاه اســتقالل رفت و پس از مذاکراتي کوتاه در کنار مدیرعامل باشــگاه اســتقالل عكس یادگاري گرفت و رســما بازگشــت خود ر

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با رفتن منتظري به قطر و احتمال بازگشت او به االهلي نگرانيها به نقطه اوج رسيده بود. از سويي باشــگاه باهياي برزيل رضايتنامه رابسون جانواريــو را نمــيداد كه تا كنون هــم نداده، پادواني هم از تيم ذوبآهن پيشــنهاد داشــت كه اين وضعيت كار را براي استقالل بس دشوار ميكرد. تنها ميماندند مجيد حسيني و مگويان كه نميشــد روي اين زوج حساب آنچناني باز كرد اما به ناگهان همه چيز به ســود اســتقالل تغيير كرد. ســاعاتي پس از آنكه اســتقالليها توانســتند قــرارداد پادواني را بــراي يك فصل ديگر تمديد كنند، اين پژمان منتظري بود كه با حضور در باشگاه استقالل همه را غافلگير كرد و با استقالل قرارداد بست تا بدل به بهترين خريد استقالل در نقل و انتقاالت پيش فصل شود. منتظري902 بازي، رحمتي 169 امــا بازگشــت منتظري به اســتقالل اين ســوال را به وجــود آورده كه در حضــور او آيا همچنــان مهــدي رحمتي كاپيتان اســت؟ به لحاظ كســوت و سابقه منتظري قدمت و سابقه بيشــتري در اســتقالل دارد. طبق آماري كه از ايــن بازيكن داريــم منتظري تــا كنون 209 مرتبه با پيراهن اســتقالل در ميادين داخلي و بينالمللي ديده شــده اســت. اين مدافع نقش بسياري در موفقيتهاي استقالل ايفا كرده و در قهرمانيهاي اين تيم در ليگ هشتم و دوازدهم سهم بســياري داشته است. منتظري طول عمر بسيار بااليي در اســتقالل دارد و اول بار توسط ناصرحجازي به استقالل آمد و توانست آرام آرام به مدافعي كارساز در تركيب آبيها بدل شود.

پژمــان در تيــم ملي هم همــواره يكي از عناصر موفق بوده اما تعــداد بازيهاي ملياش از رحمتي كمتر اســت. با اين حال قطعا مالك بستن بازوبند كاپيتاني در يك تيم كسوت و سابقه است كه از اين نظرمنتظري برتري محسوسي در مقايسه با رحمتي دارد.

دروازهبان اســتقالل كه اكنون مرد اول اين تيم محسوب ميشود و منصوريان بازوبند را به او سپرده، طبق آماري كه منتشر شده مجموعا 169 مرتبه با پيراهن استقالل به ميدان رفته است. اين عدد نشان ميدهد كه رحمتي تا رسيدن به تعداد بازيهاي منتظري فاصله زيادي دارد.

شــايد اگر دروازهبان اســتقالل تداوم زيادي داشــت و فصول پــي در پي براي اســتقالل به ميدان ميرفت اكنون در قياس با منتظري برتري محسوســي را تجربه ميكرد امــا رحمتي بارها از اســتقالل جدا شده و به همين ســبب نتوانسته تعداد بازيهاي چشمگيرتري را رقم بزند.

البته اينكه منصوريــان به كاپيتاني منتظري تن بدهد نيز خود يك مساله مهم و اساسي است. شــايد منصوريان در نهايت ترجيح بدهد بازوبند همچنان بر دســت رحمتي باشد كه اين تصميم ممكن است با واكنشهايي از سوي مدافع تازه به خدمت گرفته شده استقالل همراه باشد. شايد هم بر ســر اين موضوع به جمعبندي رسيده باشند و منصوريــان پيش از حضور منتظري در اين باره با مدافع قديمي آبيها توافقهايي كرده باشد. االهلي منتظري را نميخواست اما در بازگشت منتظري بايد يك موضوع را مورد توجه قرار داد. پژمان پيش از عقد قرارداد در مذاكرات و تماسهاي تلفني كه با باشــگاه اســتقالل داشت گفته بود كه ميخواهد به تيم االهلي بازگردد و نميخواهد در ماههاي منتهي به جام جهاني روسيه، باشگاهش را تغيير بدهد. تحولي كه شايد از ديدگاه او ميتوانست باعث از دست رفتن جايگاهش در تيم ملي شود.

منتظري از سويي در پي دريافت پول بيشتر از راه فوتبال بود. كاري كه همه فوتباليســتها انجام ميدهند اما باشگاه االهلي پيشنهاد مالي مناسبي به اين بازيكن نداد و از سويي با جذب يك مدافع اسپانيايي به مدافع ايراني خود نشان داد كه عالقهاي براي تمديد قرارداد ندارد.

بي شــك اگر باشــگاه االهلي پيشــنهاد مناســبي به پژمان ميداد و يا ديگر باشگاههاي ليگ ســتارگان قطر خواهان عقد قرارداد با اين بازيكن بودند، او هرگز شبانه به باشگاه استقالل نميرفت و قرارداد منعقد نميكرد. اين بازگشت گرچــه فوايد بســياري براي اســتقالل خواهد داشــت و آبيهــا را در وضعيتي مناســب قرار ميدهد اما نبايد فراموش كرد كه اگر شــرايط بــراي ادامه كار اين بازيكــن در قطر فراهم بود بيشك به اســتقالل باز نميگشت. به هر حال حضور منتظري در استقالل را بايد به فال نيك گرفت.

هر چه هست با عقد قرارداد اين بازيكن و استقالل شرايط براي موفقيت در فصل هفدهم هموارتر ميشــود و بايد پذيرفت كه استقالل حاال صاحب يك بازيكن باارزش شــده است. بازيكنــي كه اگــر همينطور روي فرم باشــد ميتواند اســتقالل را در مســير موفقيت قرار دهد.

تا قبل از اينكه اســتقالل موفــق به عقد قرارداد با منتظري شــود دايم صحبت از فقدان يك بازيكن باتجربه در خــط دفاع بود اما حاال همه اين دغدغهها با بازگشــت منتظري از بين رفته است و استقالل به تيمي دست نيافتني به لحاظ بازيكن بدل شده.

البته اینكه منصوریان به کاپیتاني منتظري تن بدهد نیز خود یك مساله مهم و اساسي است. شاید منصوریان در نهایت ترجیح بدهد بازوبند همچنان بر دست رحمتي باشد که این تصمیم ممكن است با واکنشهایي از سوي مدافع تازه به خدمت گرفته شده استقالل همراه باشد. شاید هم بر سر این موضوع به جمعبندي رسیده باشند و منصوریان پیش از حضور منتظري در این باره با مدافع قدیمي آبيها توافقهایي کرده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.