آبیها؛ نزدیک به نقطه صفر

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

تداركات استقالل برای فصل جديد ليگ برتر فوتبال كشور با انواع محدوديتها و فرصتها همراه شــده اســت. از يك ســو كش و قوس بيش از حد بر سر «سرور جباروف» تقريبا پير و ازبكســتانی ناظران را به مطرح كردن اين ســوال واداشته كه آيــا برنامهريزان آبی واقعا بــه جوانگرايیهای مفيد صــورت گرفته در اين تيم در نيــم فصل دوم ليگ شــانزدهم اعتقــاد دارند و يا خيــر و از جانب ديگر حفظ امثال اميد نورافكن و مجيد حســينی در نقطه مقابل روند مورد اشــاره اين اميد را به وجود آورده است كه آبیها میدانند فردای آنها را اين جوانهای اميدساز تشكيل میدهند و نه مردانی كه در آستانه خاموشیاند.توضيح اين نكته را كه چرا تضاد رفتاری فوق در عملكرد آبیها در بازار نقل و انتقاالت وجود دارد، به خود آنها میسپريم اما شكی وجود ندارد كه بخشی از مديريت آبیها چنان درگير حواشی است كــه تصميمگيرنده مناســبی برای امور اين تيم به حســاب نمیآيد و از جانب ديگر عليرضا منصوريان و دســتيارانش كه بايد معايب رضا افتخاری مديرعامل استقالل و ســاير كاستیهای اين تيم را با اقدامات خردمندانه خود جبران كنند طرحهای موثر و كارسازی را برای اين مهم در دست ندارند و تضاد و تفاوت در كار آنها نيز منجمله در عملكرد آنها در نقل و انتقالهای بين دو فصل كامال محســوس اســت. از يك سو گفته میشــود كه برخی شكارهای ارشد مورد نظر عليرضا منصوريان از دسترس وی دور ماندهاند و پژمان منتظری را نمونه روشــنی در ايــن ارتباط میدانند و از طرف ديگر میگويند بازگرداندن سجاد شهباززاده پس از فقط يك فصل جدايی اين مهاجم فرصت شناس از جمع آبیها از بهترين كارهای مديران استقالل بوده است.

تردید و مناقشه با اين حال نوع و حاصل رقابت شــهباززاده با حسنبيت سعيد ديگر مهاجم تازه صيد شــده آبیها بر ســر بازی در تركيب فيكس آنان محل ترديد و مناقشه است و عــدهای میگويند هر چند رفتن كاوه رضايی بــه ليگ بلژيك آوردن مهاجمان نوك تازهای را ايجاب میكرده است اما مجادله آشكار و پنهانی كه بر سر پوشيدن پيراهن ثابت بين شــهباززاده و بيت سعيد حادث خواهد شــد، میتواند از آرامش و كارآيی اســتقالل بكاهد. اين در حالی است كه برخی میگويند مربيان استقالل میتوانند با انجام تغييراتی كوچك در تركيب تيمشان از هر دو مهاجم فوق به طور همزمان بهره گيرند و چنان اختالفی را هنوز شكل نگرفته ريشهكن كنند.

هیاهوی بسیار بر سر هیچ ايراد بزرگ ديگر استقالل در فصل نقل و انتقالها كه ثابت میكند تيم منصوريان و افتخاری كالس اســتقالل را چطور پايين آورده و انتظارها را از اين باشــگاه تا چه ميزان نازل ساختهاند، مانور شبانهروزی طی يكی دو ماه اخير برای تصاحب داريوش شجاعيان بوده است. او البته بازيكن خوب و مفيدی است اما فوتباليست فوقالعادهای نيست و فصل گذشــته را با آرامش نسبی و كمترين بيالن مثبت در گسترش فوالد ســپری كرد ولی اســتقاللیها در هفتههای اخير چنان انرژی و وقت و همت و پولی صرف جذب اين چپ پای نه چندان غيرمعمول كردهاند كه تو گويی طرف كار و متاع مورد نظرشــان كريس رونالدو است، بر اثر اهمال استقالل در ارائه چكهای دقيق و مشخص در مورد پرداخت 2/5 ميليارد تومان بهای اين انتقال نه چندان هوشمندانه و نارضايتی ســران گسترش از اين نحوه پرداخت و در نهايت مهلتگذاری غيررسمی گسترشیها برای پرداخت اين پول به طور شفاف چنان هياهوی مطبوعاتی روی داده است كه اگر رئال مادريد میخواست از درون اردوی رقيب و دشمن بزرگش بارسلونا ليونل مسی را بيرون بكشد، چنان بلوايی حادث نمیشد!

مدیران تازه هم در راهند

اينها از «متاعنشناســی» ســران آبی و البته تالششان برای سرپوش نهادن بر پريدن كاوه رضايی از دستشــان و كوچ وی به بلژيك اســت كه انتقال يك بازيكن در اندازههای شــجاعيان را اينقدر بزرگ میكنند. اگر سقف آرزوی استقالل تصاحب چنين بازيكنی اســت كــه آن را در بوق و كرنا میكنند، وای بر اين باشــگاه با اين مديران و اين مربيان و هر چند اســتناد به حرفهای علی فتحا...زاده به اين ســبب كه او ســالها مديرعامل استقالل بوده و كانديدای بالقوه برای بازگشت به اين سمت در هر لحظه و هر زمانی اســت، چندان مقبول طبع نخواهد بود اما اگر اســتقالل به چنين سقفهايی میانديشــد به گفته فتحا...زاده بايد بيش از پيش مطمئن شد كه دســتاوردهای اين تيم در فصل پيشرو چندان هم بهتر و بيشــتر از فصل گذشــته نخواهد بود. تيمی كه يك خط فكری واحد در آن حكمفرما نيســت و مربيانش دچار تضاد در برنامهريزی خود هســتند و مدير اولش راهبردهای مشخصی ندارد و بدتر از همه اينكه همين امروز و فردا اعضای جديد هيات مديرهاش هم معرفی میشوند زيرا از ياد نبردهايم اينگونه انتصابها كه طی سه چهار سال اخير به طور متوسط هر پنج شش ماه يك بار روی داده، چه بالها كه بر سر آبیها نياورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.