شجاعيان: براي خودنمايي به استقالل نيامدهام

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در رقابت ميان سرخابيها براي جذب داريوش شــجاعيان، در نهايت اســتقالل برنده شــد و توانست هافبك تكنيكي سال گذشــته گسترش فوالد تبريز را به خدمت بگيرد. بحث حضور شجاعيان در استقالل مربوط به امســال نبود؛ او از دو سال پيش كه در تركيب گســترش فــوالد بازيهاي خوبــي انجــام داد، نامش بر ســر زبانها افتاد و مورد توجــه آبيهاي پايتخت قرار گرفت. همان زمان بود كه شــجاعيان در مصاحبــهاي مدعي شــد از دوران كودكي اســتقاللي بوده و آرزو دارد در اين تيم به ميدان برود. حاال شــجاعيان بعد از حدود دو سال به آرزويش رسيده و اميدوار است مهرهاي تاثيرگذار براي تيم محبوبش باشد. شــجاعيان مدعي است كه از همان ابتداي كودكي استقالل را دوست داشته است.

اين بازيكن در ايــن زمينه ميگويد: «از دو ســال قبل باشگاه استقالل خواهان جذب من بود و من نيز هميشــه دوســت داشــتم پيراهن ايــن تيــم را برتن كنم. خوشــحالم كه بعد از دو ســال باالخره به تيمــي كه از كودكي دوســتش داشــتم، پيوســتم. از اين بابت بســيار خوشحالم و اميــدوارم روزهاي خوبي را در اســتقالل ســپري كنم. مــن پيشــنهادهاي زيادي داشــتم اما عالقهمند بودم به اســتقالل بپيونــدم. از اينكه تيمهاي زيادي از جمله اســتقالل و پرســپوليس خواهان جذبم بودند، هرگز مغرور نخواهم شــد. انســان بايد هرچه بزرگتر ميشــود، افتادهتر شود و من هم سعي دارم اين راه را سپري كنم. هرگز گذشــته خودم را فراموش نميكنم و مطمئن باشــيد يادم نميرود از كجا به اينجا رسيدم.»

شــجاعيان در ادامــه ميگويد: «از همان ســال اولي كه در گســترش فوالد حضور داشــتم و براي تيمــم بازي كردم، هواداران اســتقالل هميشــه به من لطف داشــتند. اســتقالليها در فضاي مجازي بارها نســبت به من لطف داشــتند و حاال كه بعد از دوسال به تيم محبوبم پيوستم، اميدوارم بتوانم پاســخ محبتهايشان را بدهم. استقالليها همواره براي من سنگ تمام گذاشــتند و آمدهام تا لطف شــان را جبران كنم. اينكه هــواداران مرا تكنيكي ميدانند، نظر لطف آنها است. من دوست دارم تكنيك خــودم را در گرو كار تيمي بــه نمايش بگذارم. در طول دوران فوتبالم هرگز ســعي نكــردم كاري انجام دهم كه بــه ضرر تيمم باشــد. قطعا در اســتقالل نيز تالشــم بر اين اســت كــه از تكنيكم براي موفقيت اســتقالل استفاده كنم. من براي خودنمايي و نشــان دادن تكنيكم به اســتقالل نيامدم، حضورم بــه اين دليل اســت كه به تيم كمك كنــم و اميدوارم موفق شوم.»

اين بازيكن حاضر نشــد پيراهنهاي شماره 7و 9 را بپوشد. شجاعيان دليل اين كار خود را اينطور توضيح ميدهد:«دليل اينكه شــمارههاي 7 و 9 را براي بازي در اســتقالل انتخاب نكردم، اين اســت كه هواداران استقالل به واسطه پوشيدن اين پيراهنها توســط فرهاد مجيدي و آرش برهاني خاطــرات خوبي از اين دو پيراهن دارند. من دوســت نداشتم با پوشيدن اين شــمارهها فشار را روي خودم زياد كنم. از طــرف ديگر شــماره 23 را انتخاب كردم كه در گســترش فوالد برايم بسيار خوش يمن بود. در سال اول حضورم در گسترش فوالد اين شــماره را پوشيدم و توانستم به چيزهايي كه ميخواهم برسم. اميدوارم با اين شماره در استقالل هم موفق باشم.»

اين بازيكن درباره بازيكنان شيرازي اســتقالل اينطور ميگويد:«خوشــحالم كــه بازيكنان شــيرازي ديگــري نيز در اســتقالل حضور دارند؛ فرشيد اسماعيلي و سيدحســين حســيني بازيكنان خوبي هســتند كه رفاقــت نزديكي نيــز با آنها دارم. بــا اين حال همه مــا بازيكنان يك هدف مشــترك داريم؛ همه براي موفقيت اســتقالل تالش ميكنيــم و چيز ديگري برايمان اهميت ندارد.»

شجاعيان در پايان ميگويد:«حضور در تيم ملي براي هر بازيكني افتخار است؛ من نيز از اين قاعده مســتثنی نيستم. من ســابقه كار با كــیروش را دارم و يكي از اهدافم در استقالل رســيدن به تيم ملي اســت. اميدوارم به قدري خوب باشم كه بتوانم جواب اعتماد مســووالن باشــگاه را بدهم و ســپس نظر مســاعد كارلوس كیروش را جلب كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.