این تیم می تواند قهرمان شود آقاي منصوریان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بدون شــك كار نقل و انتقاالتي در اســتقالل به خوبي انجام شــده و اين تيم با جذب منتظري به تيمي كامل بدل گشته است. در اين شرايط فقط بايد يك انتظار از منصوريان و كادر فنياش داشــت. اينكه فصل هفدهم را با قهرماني در ليگ برتر و نه در جام حذفي به پايان برساند. تيمي كه پديد آمده يكي از بهترين تيمهايي اســت كه تا كنون در استقالل شــكل گرفته اســت. البته اين تيم به تيم فصــل دوازدهم نميرســد اما شرايط استقالل فعلي نيز بسيارخوب است و به هر خطي كه نگاه كنيم ميبينيم اســتقالل ساخته شده همه فاكتورهاي الزم - به لحاظ بازيكن - را براي رسيدن بهعنوان قهرمانــي در اختيار دارد و عملكرد كادرفني آبيها بايد آنقدر خوب باشد كه اين تيم در همين هفتههاي ابتدايي در مسير قهرماني قرار بگيرد.

اســتقالل فصل پيش از داشــتن بازيكنــان با تجربهاي همچون منتظري بي بهره بود اما حضور اين بازيكن ميتواند نقطه اتكاي بســيار محكمي براي اســتقالل باشد تا فصل را بــه خوبي آغاز كنــد و ديگر از آن شكســتهاي پي در پي هفتههاي نخست خبري نباشد. استقالل اكنون از دروازهباني بهره ميبرد كه تجربه بســياري دارد. در خط دفاع نيز به جز منتظــري ميتوان از پادواني بهعنــوان مدافعي قابل اتكا ياد كرد.

در دفاع راســت وريا و حيدري هســتند و در دفاع چپ ميالد زكيپور. شــايد در نگاه اول دفاع چپ استقالل شرايط خوبي نداشته باشد اما زكيپور بازيكن مستعدي است و فصل قبل شرايط مطلوبي داشت اما ويژگيهاي بزرگ استقالل در خط مياني و خط حمله اســت و تا چشم كار ميكند در اين دو خط مهم بازيكن بزرگ و مستعد ديده ميشود.

از اميــد ابراهيمــي و اميد نورافكن تا روزبه چشــمي و فرشــيد باقــري كه همگي در پســت هافبــك دفاعي بازي ميكنند. فرشيد اســماعيلي، جابر انصاري، محسن كريمي و احتماال قائدي نيز در پســت هافبكهاي بازيســاز و هجومي بازی ميكنند و بازيكناني همچون شجاعيان، شهباززاده، بيت سعيد و قرباني خط حمله استقالل را رعبآور خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.