موسوي:معلومنيستاستقاللدنبالچيست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

موســوي مهاجم سابق اســتقالل معتقد اســت كه اين تيم در فصل شانزدهم سر درگم بود. موسوي در اين زمينه ميگويد: «استقالل در ليگ شــانزدهم فراز و نشيب زيادي داشت و هدفــش براي جذب بازيكن مشــخص نبود. معلوم نبود اســتقالل به دنبال ليگ برتر، جام حذفي يا ليگ قهرمانان آســيا است. آنها يك تعداد بازيكن به صورت احساسي جذب كردند كه در نيمفصل هم از تيم جدا شدند تا تيم به مشكل بخورد. امسال بايد يك اتاق فكر تشكيل ميدادند تا به نتيجه برسند سال گذشته با چه مشــكلي روبهرو شدند. فشــار روحي و رواني زيادي روي مديريت و كادرفني اســت كه در يارگيري درست عمل نكردند يا دير اين اقدام را انجام ميدهند. اين مســاله نبايد باعث شود كه يارگيــري كوركورانه كرد. بايد بر اســاس نقــاط قوت و ضعف بازيكــن جذب كرد.» اين پيشكســوت اســتقالل در مورد اينكه آيا تا به امروز اين اتفاق افتاده است، ميگويد: «هنوز نه چرا كه هدف اســتقالل مشخص نيست كه آيا اين تيم به دنبال قهرماني در ليگ برتر است يا اينكه به دنبال موفقيت در آسياست. استقالل در ســه چهار خط نياز به جذب بازيكن خوب و طراز اول دارد. اســتقالل سال قبل در ميانه فصل تصميم به جوانگرايي گرفت در شرايطي كه در ابتداي فصل با گرفتــن بازيكنان گران توقــع موفقيت بــه وجود آوردنــد. بايد هدف تيم مشــخص شــود و به هواداران بگويند كه مثال امســال دنبال قهرماني هســتند يا اينكه ميخواهند با جوانگرايي ســه سال بعد نتيجه بگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.