فنونيزاده: جوان ها پر انژی هستند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پيشكســوت اســتقالل معتقد است كه نقطــه مثبت ليگ شــانزدهم حضــور جوانان بــود. فنونيزاده در اين زمينه اينطور ميگويد: «به نظر من تنها اتفاق مثبت اســتفاده تيمها از بازيكنان جوان بود. در ليگهاي گذشــته به نــدرت به بازيكنان جوان بهــا ميدادند اما در ليگ شــانزدهم بازيكنان جــوان در فوتبال ما تاثير بسزايي داشتند.»

فنونيزاده در پاســخ به اين پرســش كه آيا جوانگرايي كه در برخي تيمها بهوجود آمد در ليــگ تاثيرگذار بود يا خيــر، ميگويد: «به اعتقاد من بهترين نقطه روشن ليگ شانزدهم عملكــرد بازيكنــان جوان بود كه باعث شــد جذابيت خاصي به ليگ داده شــود. آنها پر از انرژي هســتند و با تمام توانشان بازي كردند، در خدمت تيم بودند و به خاطر جوان بودنشان دچار حاشيه نشدند و اطمينان دارم بازيكناني مثل اميد نورافكن، فرشيد اسماعيلي و مرتضي تبريزي ميتوانند در كنار با تجربهها براي تيم ملي مفيد باشند.»

پيشكسوت اســتقالل در پاســخ به اين پرســش كه به نظر شــما نقاط مثبت و ضعف ليگ شانزدهم چه بود، ميگويد: «نقطه مثبت ليگ شانزدهم آشتي هواداران با ورزشگاه بود و نقطه منفي آن ميتواند تا حدودي بي برنامگي ليگ شــانزدهم باشد كه باعث شد هم بازيها بي كيفيت شــود و هم هواداران از ورزشــگاه رانده شــوند.» فنونيزاده در پايــان ميگويد: «اگر ميخواهيد تيم ملي قوي داشــته باشيم بايد طوري برنامهريزي كنيم كه مســابقات به طور منظم برگزار شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.