7 استقالل به بيت سعيد رسيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شــماره پيراهن بازيكنان تازه وارد اســتقالل مشخص شــد. بر اين اساس حسن بيت سعيد شــماره 7 استقالل را برتن خواهد كرد، پيراهني كه سالها بر تن فرهاد مجيدي بــود و بعد از او تنها بختيار رحماني ايــن پيراهن را انتخاب كرد كه البتــه در نيمفصل حضور هرگز در استقالل موفق نبود. همچنين مطابق پيش بينــي قبلي داريوش شــجاعيان حاضر نشــد پيراهن فصل گذشته كاوه رضايــي را برتن كند و او براي فصل بعد با پيراهن شماره 23 براي استقالل بازي ميكند. سجاد شــهباززاده هم پيراهن شماره 10 استقالل را برتن خواهد كرد، پيراهني كه 2 ســال تــن خودش بود و فصل گذشته كه اين تيم را ترك كرد به كسي داده نشد. شجاعيان نميخواست با پوشــيدن پيراهن مجيدي كار خود را سخت كند و فشار هواداران روي او زياد شــود چراكه فصل پيش بختيار رحماني با اصــرار اين پيراهن را بــه تن كرد اما نتوانست در اســتقالل موفق شود و در نهايت نيمفصل از اين تيم جدا شــد. با توجه به اينكه در فصل جاري بيت سعيد قرار اســت پيراهن فرهاد را به تن كند قطعا كار او سخت خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.