پادواني هم به سمت استقالل چرخيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافــع برزيلــي اســتقالل بعد از مذاكره بــا مديران اين باشــگاه قرارداد خود را به مدت يــك فصل تمديد كرد. ســيد رضا افتخاري مدير عامل باشگاه اســتقالل در همين خصوص گفت: «با اعالم كادرفني، مذاكرات خود با لئوناردو پادواني را آغاز كرديم و روز پنجشــنبه قرارداد اين بازيكن با اســتقالل به مدت يك فصل ديگــر تمديد شــد. پادواني از جملــه بازيكنان بــا ارزش و با اخالق اســتقالل در فصل گذشــته بود و با او بــه توافق رســيديم تا ايــن بازيكن در ليگ هفدهم نيز با پيراهن اســتقالل در مسابقات حاضر شود.»

پادوانــي در كنار مجيد حســيني و هرايــر مگويان مدافعــان حال حاضر فهرست استقالل هســتند و با توجه به اينكه روز گذشــته هم منتظري به جمع استقالليها اضافه شد منصوريان در خط دفاع به خواســته خودش رسيد. در اين ميان فقط حفظ كردن رابسون مانده كه باشــگاه اســتقالل براي نگه داشتن اين بازيكن بايد باشــگاه سابق اين بازيكن را راضي كند. اگر اســتقالليها نتوانند اين كار را انجام دهند نيمفصل رابسون را در اختيار نخواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.