قراردادي‌که‌02‌درصد‌ اضافه‌م ‌يشود مگویان در دوراهي رفتن و ماندن

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع اســتقالل چه در اين تيم بماند و چــه از اين تيم جدا شــود هزينه بســيار زيادي را روي دســت باشگاه خواهد گذاشت.

بــا جــذب پژمــان منتظري و تمديــد قرارداد با مجيد حســيني و البته پادواني به نظر نميرســد اين تيم ديگر نيازي به مگويان داشــته باشد ولي سكوت مسووالن استقالل ميتوانــد ثابت كنــد جدايي به اين راحتيها نخواهد بود.

موضوع اين اســت كه مگويان در 3 ســال گذشــته يك ميليارد از اســتقالل طلبكار اســت و تنها در صورتي حاضر اســت قرارداد خود را فســخ كند كه تمام ايــن مبلغ را به صــورت نقد دريافت كند در غير اين صورت او به كارش در اين تيم ادامه خواهد داد.

اما از طــرف ديگر قرارداد فصل گذشــته مگويــان يك ميليــارد و 200 ميليــون تومان بــود كه طبق قرار اين قرارداد براي ســال دوم 20 درصد افزايش پيدا ميكند و قرارداد اين بازيكن به يــك ميليارد و 440 ميليــون تومــان ميرســد و با اين شرايط در هر دو صورت باشگاه بايد براي او هزينههاي زيادي را پرداخت كند.

اين در حالي اســت كــه گفته ميشــود منصوريان زيــاد اعتقادي بــه مانــدن او ندارد و بعيد نيســت اســتقالليها ترجيــح بدهنــد كه اين هزينه را بابــت جدايي مگويان پرداخت كنند.

البتــه اين مدافع ارمنســتاني فصــل پيــش در تمام نقــاط خط دفاعي اســتقالل براي اين تيم بازي كرد و عصاي دســت منصوريان بود اما ســرمربي اســتقالل معتقد است كــه مگويان كند اســت و در رفت و آمدها دچار مشكل ميشود. بايد ديد در نهايت اســتقالليها چه تصميمي براي اين مدافع ارمنستاني ميگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.