زمان عجيب انعقاد قرارداد در استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در پروســه خريدهــاي اين فصل استقالل يك نكته جالب ديده ميشود. اينكه قرارداد بســتن با نفرات جديد يا تمديد قــرارداد بازيكنان قديمي اكثرا در ســاعات انتهايي شــب يا ســاعات ابتدايي بامداد صورت گرفته.

از پژمان منتظري شــروع كنيم كه نهايتا به اســتقالل برگشــت تا در قلب خــط دفاعي آبيها قــرار بگيرد. خبر عقد قرارداد او با اســتقالل ساعت 2:42 دقيقه بامداد ديروز روي خروجي سايت رســمي باشگاه قرار گرفته. خبر تمديد قرارداد آبيها با اميد ابراهيمي ساعت 1:20 بامداد سهشنبه به صورت رسمي منتشر شــد. 24 ساعت قبل از اين داستان هم سايت باشگاه استقالل ســاعت 1:10 بامداد دوشــنبه از عقد قرارداد با داريوش شــجاعيان خبر داد. اين موضوع در مورد مجيد حسيني هم صدق ميكند و ســاعت 23:59 شنبه شــب بود كه سايت باشگاه استقالل از قول افتخــاري خبر تمديد قرارداد اين مدافع جوان را منتشر كرد.

حتــي خبر توافق با حســن بيت سعيد بهعنوان اولين خريد ليگ برتري اســتقالل براي فصل جديد هم ساعت 21:30 يكشــنبه 21 خرداد منتشــر شــد كه البته در قياس با قراردادهاي بامدادي اســتقالل، خريد اول شــبي محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.