قائدي شبيه كریمي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك جــوان اســتقالل كه به تازگــي با اين تيم قــرارداد امضا كرده اســت از يك نظر خصوصياتي مشــابه با يكي ديگــر از بازيكنان تيمش دارد. مهدي قائــدي يك اســتثناي فوتبال اســت، بازيكني كه هــم تكنيك و هم سرعت بااليي دارد و ميتواند با كسب تجربه در استقالل به يكي از ستارههاي فوتبال ايران تبديل بشــود اما مشكل قائدي ضعف بدني اســت كه با حضور در ليگ برتر ميتواند برايش مشكلساز شــود، مشــكلي شــبيه آنچه محسن كريمي در 2 فصل گذشته با آن دست و پنجه نرم كرده اســت. البته محسن كريمــي در فصل گذشــته و البته در تعطيالت پايان فصل تمرينات ويژهاي را براي حل مشــكل بدنــياش انجام داده اســت و به نظر ميرســد مشكل مصدوميتش را تا حد زيادي رفع كرده اســت و به طور قطع مهــدي قائدي هم بايد روي بدنســازي خود بيشــتر كار كند تا بتواند بــه يكي از بازيكنان تاثيرگذار اســتقالل تبديل بشود. بايد ديد قائــدي ميتواند با حضور در ليگ برتر اين مشــكل خود را برطرف كند. بازيكن جوان استقالل اميدوار است در ليگ برتر هم مثل ليگ يك بدرخشد. قائدي به باشوي كوچك معروف است و منصوريان به نخســتين خريد خود خيلي اميد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.