مجيدحسينيدرانتظارشمارهپيراهنجدید

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع جوان اســتقالل با حضور پژمان منتظري بايد شــماره پيراهن جديد براي خود انتخاب كند. مجيد حسيني فصل قبل با پيراهن شماره 33 استقالل به ميدان رفت و حاال با حضور پژمان منتظري اين شماره به او واگذار شــده است چراكه او سالها با اين شــماره پيراهن در استقالل بازي كرده بود و به رسم سابقه بيشتر نسبت به مجيد حســيني دوباره اين پيراهــن را براي خود انتخاب خواهد كرد. با اين شــرايط مدافع جوان آبيها بايد براي خود شــماره پيراهن جديــد انتخــاب كند كه به نظر ميرســد حدس زدن شماره او چندان سخت نيست.

شماره محمد حســين كنعانيزادگان فصل گذشته 5 بود كه سالها بر تن حنيف عمــران زاده بــود و احتمــال اينكه مجيد حسيني اين شــماره را انتخاب كند بسيار زياد اســت. مجيد حسيني با وجود سن كم توانسته نظر مساعد منصوريان را جلب كند و عدهاي اعتقــاد دارند او و پژمان منتظري فصل آينده زوج اصلي خط دفاع استقالل را تشــكيل خواهند داد. فصل پيش استقالل در خط دفاع مشكالت زيادي داشت و يكي از دغدغههاي منصوريــان ترميم اين خط بود كه با توجه به آمــدن منتظري به نظر ميرســد كه اين خط يك ليدر خوب پيدا كرده كه به راحتي ميتواند بازيكنان جوان تيم را هدايت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.