خادم پور با استقالل 5 ساله بست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع ســابق نفت تهــران با عقد قراردادي 5 ســاله به استقالل پيوست. ســينا خادم پور، بازيكن تيمهاي ملي اميد و جوانان هم هســت. وی بازيكن فصل گذشــته نفت تهران است كه نام او درفهرست اميرحسين پيرواني براي تيم ملي اميد نيز حضور دارد. در فصل نقل و انتقاالت بنا به خواسته منصوريان استقالل چند بازيكن كم سن و سال در اختيار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.