بهخاطرهوادارانبازيكنبرزيليگرفتيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

مســیر خوبي را در آبــادان در پیش گرفته اســت. آرام و منطقــي. بازیکناني كه ميخواســته را در چارچــوب توانایيهاي باشــگاه جذب كرده و با همین حركت بدون حاشــیه توانســته حمایت همه جانبه هواداران و كادر مدیریتي باشــگاه را پشت سر خود داشــته باشــد. فراز كمالوند با خریدهاي خوبي كه در نقل و انتقاالت داشته و دوره بدنســازي مطلوبي كه براي تیمش ترتیــب داده، تا اینجاي كار یکي از موفقترینها بوده. آماده براي مأموریتي بزرگ و مســوولیتي ســخت كه نشــاندن صنعت نفــت در رتبههاي باالي جدول اســت. او حاال همه مقدمات را براي ایــن مأموریت مهیا كرده. ميخواهد آبــادان را برزیل كند.

از معــدود دفعاتي اســت كه آبادانيها یك مربي غیر بومي را در همین ابتداي كار پذیرفتهاند.

بلــه، اين از معدود دفعاتي اســت كه اين اتفاق افتاده و واكنشها نسبت به حضور من در آبــادان تا اين اندازه مثبت بوده است.

این موضوع اما مسوولیت شما را سنگینتر ميكند.

درســت اســت كــه مســووليت سنگينتر ميشــود اما همين كه جبهه منفي ايجاد نشــده، يك امتيــاز مثبت اســت. با اين همه لطفي كــه هواداران نســبت به من داشــته انــد، پيش بيني بازيكنان بومي تيم اين است كه از همان بازي اول صنعت نفت در ليگ، ورزشــگاه پر از تماشاگر شود و بعد از مدتها شعار آبادان برزيلته را از روي سكوها بشنويم.

ظاهرا بــراي اینکــه از همان ابتدا پرقدرت ظاهر شــوید، دوره آمادهسازي خیلي سنگیني داشتید.

در اردوي كــرج، نزديــك به 0۲ جلســه تمرين، شايد هم بيشــتر برگزار كردهايم. روزي سه جلسه تمرين داشتيم. يك نوبت، ســاعت 7 صبح هــوازي كار ميكرديم، ساعت 11:30 وزنه ميزديم، 5 بعد از ظهر يكســري نــكات را به طور تئوري به بازيكنان گوشزد ميكرديم و ۶ بعد از ظهر داخل زمين تمرين داشتيم.

نتیجــه كار تا حاال راضي كننده بوده؟

فشــار خيلي زيادي بــه بازيكنان وارد شد اما اتفاق خوبي كه در اين راستا افتاد اين بود كه ما دوره بدنسازي مان را بــا غالب تيم انجــام داديم چون در حال حاضر 75 تا 80 درصد تيم بســته شده اســت. شــنبه(امروز) اردوي ما به پايان ميرسد و سهشــنبه صبح براي برگزاري اردوي ديگري عازم تركيه ميشويم.

در كل عملکرد خیلي خوبي هم در فصل نقل و انتقاالت داشتید.

ما توانســتيم فصل نقل و انتقاالت را به بهترين شــكل ممكن پيش ببريم. گرچه من دوســت داشتم تعداد بيشتري بازيكن بگيريم اما به دليل بودجه باشگاه و شرايطي كه بود، نتوانستيم. با اين حال از بازيكنانــي كه گرفته ايم، خيلي راضي هستم. حاال شــما تعــدادي بازیکن با تجربه را در كنار تعدادي جوان بومي در اختیار دارید. شــکافي كه بین این دو گروه وجود دارد، نگران تان نميكند؟

اتفاقــا اين موضــوع خيلي خوب اســت. ما بازيكنان با تجربهاي مثل كرار، مرتضي اســدي و باتيســتا را داريم كه باعث باال رفتن انگيزه جوانها ميشــوند. در آزمايشها و تمرينات، كرار و اســدي جلوتر از همه بازيكنان هستند و بازيكنان جوانتر كــه آمادگي آنهــا را ميبينند، انگيزه بيشتري براي تالش پيدا ميكنند.

بهترین برزیليهــا را هم كه در تیمتان جمع كردید.

از نــكات مثبت جــذب بازيكنان برزيلي براي صنعت نفت اين است كه هم هواداران آباداني بــه برزيليها عالقهمند هســتند و هم مــا بازيكنــان برزيلي را جذب كرديم كــه پيش از اين من با آنها كار كــردهام و حرف مــن را بهتر متوجه ميشوند.

پس قبول دارید كه تأكید شما به حضور سه برزیلي در تیم، تا حدودي به ایجاد شــعف روي ســکوها هم ارتباط داشته.

بلــه، صــد در صد با حضــور اين برزيليها شــعف هم ايجاد ميشــود. به خاطر هواداران بازيكن برزيلي گرفتيم.

تکلیف شیمبا چه شد؟ شما شيمبا را بازيكن صنعت نفت بدانيد. او بــه احتمال زياد اواخر هفته به ايران ميآيد و به احتمال بســيار زياد با صنعت نفت قرارداد ميبندد.

هدفگذاريتان براي این فصل چه بوده؟

طبق توافقي كه بــا هيأت مديره و مديرعامل باشگاه داشتهايم ميخواهيم فعال هدف مان براي اين فصل را كســب رتبه تك رقمي قرار دهيم. درســت مثل گســترش فوالد. بعد از اينكه گســترش فوالد را از شرايط بد خارج كرديم، فصل آينده هدف مان كســب رتبه تك رقمي بود كه همين اتفاق هــم افتاد. حاال هم ميخواهيم كاري كنيم كه ديگر كسي به چشم آسانسور به صنعت نفت نگاه نكند.

حمایت كادر مدیریتي از شــما كار را تا حدودي برایتان راحتتر هم ميكند.

بلــه، كادرمديريتي صنعت نفت به شدت پشــتيباني ميكنند و من جا دارد كه از تــك تك اعضاي هيــأت مديره و شخص آقاي عيسي زاده تشكر كنم.

حــاال بــراي جلــب حمایت صددرصدي فقط مانــده مذاكره با پیشکسوتان فوتبال آبادان.

به محض اينكه اردوي تركيه تمام شــود، جلسهاي با پيشكســوتان صنعت نفت و فوتبال آبادان خواهم داشــت و از راهنماييها و نظرات شان استفاده خواهم كرد. ضمن اينكه با هماهنگيهايي كه با تلويزيون آبادان انجام شــده قرار اســت در برنامــهاي تلويزيوني، زنده و رو در رو صحبتي با هواداران داشته باشم.

ظاهــرا گفته بودید یکســري كارشکنيها در كارتان شده كه این صحبت بعضي هــواداران را ناراحت كرده بود.

دربــاره همــه اينهــا در ايــن برنامــه تلويزيوني صحبــت خواهم كرد. متأســفانه از اين صحبت من برداشــت اشــتباهي شــده بود. منظور من از اين كارشــكنيها، تماسهايــي بــود كه با برخي بازيكنان مدنظر ما گرفته ميشــد و بــه آنها ميگفتند كه بــه صنعت نفت نيايند. منظور من نه هواداران بودند و نه باشــگاه. هواداران صنعت نفت واقعا براي ما سنگ تمام گذاشــتهاند و از همه آنها سپاسگزارم.

از نکات مثبت جذب بازیکنان برزیلي براي صنعت نفت این است كه هم هواداران آباداني به برزیليها عالقهمند هستند و هم ما بازیکنان برزیلي را جذب كردیم كه پیش از این من با آنها كار كردهام و حرف من را بهتر متوجه ميشوند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.