از نقل و انتقاالت لیگ یک چه خبر؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فصل رســمي نقل و انتقاالت تابســتاني آغاز شده و اكثر تيمهاي ليگ يكي اين روزها مشغول جذب نفرات مورد نظر خود هستند اما بعضي تيمها همچنان بالتكليف هســتند. آلومينيــوم اراك يكي از آنها اســت. پورعلي، مواليي، آشــتياني، ميالد احمدي، محمد آقاجانپور، هادي شــكوري، اويس كردجهان، رضا كاردوست، مهدي خلج تا اين لحظه از آلومينيوم جدا شدهاند و تكليف ســرمربي اين تيم نيز مشخص نشــده است. از تيم اكسين البرز تا اين لحظه دانيال موسوي، مسيح زاهدي، عماد ميرجوان، سعيد رازاني و امير ميربزرگي جدا شدهاند. ايرانجوان بوشهر از تيمهايي است كه خيلي خروجي داشــته است. قائدي، طهمورثي، اســدزادي، موجي، ابراهيم صالحي، سعيد ابراهيم پور، حسين شوشتري ...و از اين تيم رفتهاند.

بــادران تهران با ربيعي ســرمربي خــود تمديد قرارداد كردنــد و در ادامه بازيكناني چون خميسي، روحا... نعمتي، محمد آبشك، مهرداد آوخ، اكبر صغيري، اميد نظامي پور و مهدي اســالمي را جذب كردند. البتــه آنها چند خروجي نيز داشــتند كه رضا درويشــي و بهتــاش ميثاقيان مهمترين خروجيهاي شان محسوب ميشود.

برق جديد شــيراز پس از قطع همكاري با وحيد رضايي دو هفته پيــش با مهابادي براي هدايت تيم شان به توافق رسيدند. تا اين لحظه اين باشگاه شيرازي فعاليت چنداني در بازار نقل و انتقاالت نداشته است و تنها سعيد خردمند را جذب كرده است و صادق كرمي نيز قرارداد خود را با اين تيم تمديد كرده اســت. خونه به خونه بابل هم به نظر ميرسد مثل سال گذشته قصد هزينه كردن را ندارد. آنها هدايت تيم شــان را به حسين رحماني دادهاند. حامد زماني، رامتين ســليمان زاده، نائيجي، محمد عليزاده و پژمان نوري از اين تيم جدا شدهاند.

شــش بازيكن فصل گذشته قراردادهاي خود را تمديد كردهاند و ميالد ابطحي نيز به جمع بازيكنان خونه به خونه پيوســته اســت. راهآهن تهران همچنان بالتكليف اســت. تيم شــهرداري تبريز هم هنوز ســرمربياش را نشــناخته است. تيم شهرداري ماهشهر با سيد كوروش موسوي به مسابقات ميآيــد و در روزهاي اخير ســه بازيكن جديد را بــه نامهاي ميثم كريمي، وحيد مهدي خاني و ميالد شيخي سليماني جذب كردهاند. از تيم صباي قم هم جهانبخش، فروزان، حســن زاده، عنايتي، كيوان امرايي، مجيد علياري، عليرضا رمضاني، اميد نظاميپور، ميالد ابطحي، بائوج رضايي، قاســم دهنوي جدا شــدهاند. علي اصغر كالنتري دوباره ســرمربي فجرسپاسي شيراز شد. ايمان باصفا، شــاهرخ غالمرضاپور، جاللي فــر، رضا مرادي، صادق صادقي و مهدي صدقيان تا اين لحظه از فجرجدا شدهاند.

گلگهر ســيرجان ورودي و خروجيهاي زيادي داشته است. اسماعيل كياني، ســعيد رازاني، آرمان شــهدادنژاد، حســنزاده، ميالد احمدي، رضا درويشي، حسين شوشتري و حامد زماني تا اين لحظه به گل گهر پيوستهاند و آوخ، صغيري، حميد گلزاري و علي مرزبان از اين تيم جدا شــدهاند. سجاد اژدر، پيمان نامور و هادي ركابي نيز با آبي پوشان سيرجاني تمديد كردهاند.

ماشينســازي نيز مانند ديگر تيم سقوط كرده از ليگ برتر تا اين لحظه فقط خروجي داشــته اســت. حاج محمدي، كاخا، هنريكه، پيام صادقيان، قاســمينژاد و مهدي اســالمي از جمله خروجيهاي ماشينسازي محسوب ميشــوند. مديران تيم نارنجي پوش كوير ســه هفتهاي ميشود كه با علي سامره براي پست سرمربيگري به توافق رسيدهاند.

مس تــا اين لحظه مهيار نــوري، محمودي و پيرهادي را از دســت داده است و در ســوي ديگر بازيكناني چون ابراهيم پور، علي مرزبان، جواد مواليي، حســين رســولي و كاظم حيات منش را جذب كرده است. مس كرمان از ميان گزينههايــش با احمد نخعي به توافق رســيد. در اين مــدت حامد محمودي، رامتين ســليمان زاده، احسان پورشيخعلي، بخشي زاده، محمد خليلي و محمد عليزاده به مس كرمان پيوســتهاند. ملوان بندرانزلي با نادر دست نشان ميآيد تــا امروز بازيكناني چــون مهيار نوري، كرباليي، بابك مرادي، شــهريار مقانلو، حجت صدقي، پژمان نوري، ايمان باصفا و عباس عامري جذب اين تيم شدهاند. مديران باشگاه نساجي پس از اتمام مسابقات ليگ يك در فصل گذشته با مهدي پاشــازاده بهعنوان ســرمربي تيم شان به توافق رســيدند. از جمله وروديهاي نســاجي در بازار نقل و انتقاالت ممشلي، مجتبي بيژن، آشتياني، مهرداد عبدي و علي فرهنگ هستند. مســووالن نفت مسجدسليمان در ابتدا قرارداد محمود فكري را براي يك فصل ديگر تمديد كردند و در ادامه با نظر وي بازيكناني چون عباس عســگري، حســين موجي، علي گودرزي، احمد حجتي و بهرام احمدي جذب شــدهاند. خردمند، بيژن و رسول حسيني از خروجيهاي نفت هستند و احمد داودي و پورمحمد نيز قرارداد خود را با نفت تمديد كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.