زهيوي: بعضيها كاري به كار فوالد نداشته باشند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رحيم زهيــوي به همــراه تيم در اردوي زنجان به ســر ميبــرد و درباره وضعيــت فــوالد در ايــن اردو اينطور توضيح ميدهد: «در هر روز سه جلسه تمريني داريم و آقاي جمالي پور زحمت زيادي ميكشند تا بدنسازي بازيكنان به خوبي انجام شود و اميدوارم بتوانيم مزد زحمتهاي خودمان را بگيريم.»

مهاجــم سوســنگردي فــوالد خوزســتان همچنيــن ميگويد: «هنوز بازيكناني هســتند كه آقاي پورموسوي خواســته و به تيــم اضافه نشــدهاند و البته باشــگاه باتوجه به بودجه يارگيري ميكند. به نظر من در پست دروازهباني، دفــاع و مهاجم نياز به جــذب بازيكن داريم، مطمئن باشــيد آقاي پورموسوي كارش را به خوبي بلد است.»

پيش از فوالد، زهيوي پيشنهادهاي ديگري هم داشت اما در نهايت او فوالد را انتخــاب كــرد و دربــاره داليل اين انتخابــش تأكيد ميكنــد: «كار كردن با آقاي پورموســوي برايــم لذت بخش اســت چون خيلي بــا بازيكــن رفيق است، مطمئن باشــيد بازيكنان امسال فــوالد نيز با جــان و دل بازي ميكنند و ميخواهيم بازهم فوالد را به روزهاي اوجش بازگردانيم.»

مهاجم سوســنگردي درباره هدف فوالد در فصل پيش رو ميگويد: «هدف ما در اين فصل تك رقمي شــدن است تا فوالد جديد شــكل بگيرد و ابتدا تك رقمي بشــويم و ســپس براي سهميه آســيايي تالش كنيم، نبايــد به يكباره انتظار قهرماني داشــت اما فكر ميكنم بتوانيــم با يــك برنامه دو ســاله براي قهرماني در ايران گام برداريم.»

زهيــوي همچنين دربــاره برخي زمزمههــا و حــرف و حديثهايــي كه درباره فــوالد بيــان ميشــود، تأكيد ميكند: « بهتر اســت بعضي سرشان به كار تيم خودشــان باشد و كاري به كار فوالد و آقاي پورموسوي نداشته باشند و حرفهايشان را در زمين نشان بدهند، ما هم در زمين به آنها نشــان ميدهيم چند مرده حالج هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.