بهادري: در گروه سادهاي قرار گرفتهایم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قــدرت بهــادري بازيكــن تيــم نفتالوسط عراق درباره قهرماني تيمش در ليگ اين كشــور ميگويد: «با وجود بازيكنانــي مثل فرهــاد توكلي و چند بازيكن مليپوش عراقي در نفتالوسط عراق شــرايط خوبي داشتيم، سال قبل در فينال با نتيجه 10 بر ۶ پيروز شديم و امســال فينال ليگ عراق را با نتيجه 4 بــر يك از آن خود كرديم. در ســال گذشــته در فينال با نفت جنوب عراق بازي كرديــم و امســال در فينال گاز شمال را در شرايطي شكست داديم كه از بازيكني ايراني به نام سعيد تقيزاده سود ميبرد.

شرايط در كل خوب بود اما رقبا به واسطه عنوان نايب قهرماني نفتالوسط در جام باشــگاههاي آسيا انگيزه زيادي در برابــر ما داشــتند. هميــن موضوع سبب شــد تا كار براي ما سخت شود. شناخت خوبي هم از من و فرهاد توكلي داشتند. در سالهاي گذشته نهايتا دو ســه تيم بودند كه از بازيكنان ايراني و خارجي استفاده ميكردند اما بازيكنان ايراني زيــادي در ليگ عراق امســال حضور داشــتند و همين موضوع سبب شــدهبود كه ســطح ليگ عراق باالتر رود.

حتي تيم شــرطه نيز از بازيكنان مصري بهــره ميبــرد و تيمها در كل قويتر شــده بودند. نفــت جنوب كه ســال گذشــته فيناليست شــده بود، امســال اصال به جمع چهــار تيم برتر عراق نرسيد.»

او با اشــاره به قرعه مسابقات جام باشگاههاي آســيا ميگويد: «با پيشينه نايب قهرماني در آسيا پاي به رقابتهاي اين فصل ميگذاريم، كار سختي داريم اما خوشــبختانه در گروه سادهاي قرار گرفتهايم و اگر مشكل خاصي به وجود نيايد از گــروه خود صعود خواهيمكرد. پــس از مرحلــه گروهي كار ســختي داريــم، اميدواريم كه دوبــاره بتوانيم فيناليســت شــويم. در نيمهنهايي به مصاف يكي از نمايندگان ايران، ژاپن يا تايلند ميرويم كه سختترين بازي ما خواهدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.