كريمي راه حاجیصفی را نميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

درســت مثــل نقل و انتقــاالت زمســتاني گذشــته، ســپاهان در پنجره تابستاني نيز پروژه بازگردانــدن علي كريمي به اصفهــان را كليد زده و اميدوار است تا هافبك ســابق خود را به صورت قرضي يا قطعي از دينامو زاگرب جذب كند. دفعه پيش تالشهاي زمستاني سپاهان به ثمر ننشســت و اين هافبك جوان اصفهاني پس از تنها يك نيمفصل سكونشيني و نيمكتنشــيني در دينامو از حضور در اروپا نااميــد نشــد و ترجيح داد به ايــن زودي راه بازگشت به فوتبال ايران را در پيش نگيرد.

ايــن بار هــم بعيد اســت كه كوشــش تابستاني سپاهان نتيجه دهد به ويژه كه فعل و انفعاالت مقطع پاياني فصل گذشته كامال به ســود كريمي رقم خــورد و لژيونر ايراني پس از انتقال قرضي به لكوموتيو زاگرب توانســت به يكي از مهرههاي ثابت اين تيم بدل شود.

بــه واســطه همين درخشــش در ليــگ كرواســي بود كه كريمي به تركيب اصلي تيم ملي رسيد.

در فصلي كه منتهي بــه جام جهاني اســت و مليپوشــي مثل احسان حاجیصفی براي تضمين جايگاه خود در تركيب ثابت تيم ملي راه يونان را در پيش گرفته و حاضر شــده است تا براي بازي در ليگي اروپايي به دريافت دســتمزدي انــدك قناعت كند بعيد به نظر ميرســد كه كريمي در جهت عكس گام بردارد.

ضمــن اينكــه به ايــن مهم بايــد توجه كیروش بــه بازيكنان شــاغل در اروپا را هم اضافه كرد. علــي كريمي كه جايگاه خوبي در تيم شــهر زاگــرب دارد موقعيتش را به خطر نمياندازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.