فدراسيون، شكاري را بازيكن روستوف معرفي كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون فوتبــال روز چهارشــنبه اسامي ۶۲ بازيكــن تيم اميد را با ذكر تيم باشــگاهي آنها اعالم نمــود. نكته قابــل توجه درباره فهرســت اعالمشده ايــن اســت كــه در آن باشگاه متبوع رضا شكاري روستوف روسيه درج شده است. فدارسيون در حالي شكاري را بازيكن روستوف معرفي كرده اســت كه اوايل ماه جاري اعالم شد جلسهاي براي رســيدگي به دعواي اين بازيكن با باشــگاه ذوبآهن در كميته انضباطي تشكيل ميشود تا درباره اختالفات ۲ طرف تصميمگيري كند.

چند روز پيش از آن هم باشــگاه ذوبآهن تصوير نامهاي را منتشــر كرده بود كه بر اساس آن از ديد باشگاه روســتوف انتقال احتمالي اين بازيكن به تيم روســي تنها با هماهنگي باشــگاه اصفهاني ممكن خواهد بود. هرچند خود شكاري مدعي اســت كه كارهايش براي انتقال به روســتوف قبل از جام جهاني جوانان انجام شــده اما شــواهد و قرائن حاكي از آن اســت كه تا پيش از اعالم موافقت ذوبآهن با اين انتقال (كه تا اين لحظه اتفاق نيفتاده اســت) شــكاري رســماً بازيكن روستوف محسوب نميشــود. طبــق مدارك موجود در ســازمان ليگ هنــوز يك فصل ديگر از قرارداد شــكاري با ذوبآهن باقي است. شايد هم توافقاتي صورت گرفته و هنوز رسانهاي نشده است.

به هرحال شــكاري يا هــر بازيكن ديگري كه قصد حضــور در تيمهاي خارجي را دارد بايد مراحــل قانونياش را ابتدا از طريق باشــگاهش پيگيري كند. شــكاري اگر انتقالش قطعي شده باشــد ميتواند از اين فرصت بهعنوان ســكوي پرتاب استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.