پارس جنوبي بي سر و صدا اما موفق

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پارس جنوبي جم كه سال گذشته مقتدرانه راهــي ليگ برتر شــد براي حضوري آبرومند در اين دســته تالش ميكند. تيم جنوبي فوتبال ايران كه با هزينهاي معقول ســعي دارد تيم خوبي را روانه مسابقات ليگ برتر كند در نقل و انتقاالت بي ســر و صــدا كار خود را جلو ميبرد.

پــارس جنوبي تاكنــون بازيكنان خوبي نظير محســن فــروزان، محمد طيبي، فرشاد ساالروند ...و را كه همگي جزو بهتريــن بازيكنان تيــم خود در فصل گذشــته بودند به خدمت گرفته و ســعي دارد با اين نفــرات عملكردي مطلوب داشــته باشــد. مهدي تارتار، ســرمربي پارس جنوبي نيــز با جديت تمام و برنامهريزي مناسب براي حضور در ليگ برتر تالش ميكند. تارتار پس از اينكه قــراردادش را با پارس جنوبي جم تمديد كرد، زحمــات زيادي براي جمع كــردن تيمي خوب كشــيد و با اينكه نقــل و انتقاالت هنــوز به پايان نرسيده اما تلفيقي از بازيكنان باتجربه و جوانــان بومــي را دور هم جمع كرد تا بــا قدرت ليــگ هفدهم را شــروع كند.

پارس جنوبي از حدود 10 روز قبل تمرينات خــود را هم آغاز كرده و يكي از تيمهايي اســت كه زودتر از سايرين كارش را شــروع كرد. در ادامه راه نيز قرار است چند بازيكن خوب ديگر راهي پارس جنوبي شــوند تا اين تيم بتواند عملكردي خوب در ليگ برتر داشــته باشد.

تارتــار بعد از صعود بــه ليگ برتر حرف از آســيايي شــدن پارس جنوبي جم بــا برنامهاي چند ســاله زد و حاال نهايت تالشــش را به كار گرفته تا اين وعده تحقق يابد.

مديران باشگاه نيز با حمايت كامل از كادرفني و بازيكنان نشان دادند براي رسيدن به موفقيت انگيزه زيادي دارند. شــايد پارس جنوبي بــا رويهاي كه در پيش گرفته، ســورپرايز مسابقات ليگ برتر هفدهم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.