پورموسوي: كاش استقالل خوزستان دو فصل پیش قهرمان نميشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيد ســيروس پورموسوي سرمربي تيم فوتبــال فــوالد خوزســتان درباره وضعيت تيمش ميگويد: «خدا را شــكر تمريناتمان را طبق برنامه پيش ميبريم. به دو، ســه بازيكن ديگــر نيازمنديم تا فهرستمان تكميل شود. اردوي خارجي نخواهيم داشت. در حال حاضر در زنجان هستيم، 10 روز در اهواز خواهيم بود و از 0۲ تا 30 تير به تهران ميرويم. البته من هيچ قولي براي قهرماني با كسب سهميه ليگ قهرمانان آسيا ندادهام.» پورموسوي درباره جذب احتمالي فرناندو دخسوس، دروازهبان برزيلي گســترش فوالد كه در اســتقالل خوزستان ســابقه همكاري با او را دارد اينطــور ميگويــد: «مذاكراتي داشــتهايم. البته ظاهرا باشگاه گسترش فوالد ميخواهــد اين دروازهبان را قرضي واگــذار كنــد. من فكر ميكنــم چندان منطقي نباشــد كه بخواهيــم روي يك بازيكن به صورت قرضي حســاب كنيم. باشــگاهها بايد مذاكره كننــد تا تكليف مشخص شــود.» اما شــايعاتي مبني بر مد نظــر بودن گزينههايي مانند سوشــا مكاني، وحيد شيخويسي و مانوئل فرناندز مونيز، دروازهبان اسپانيايي فصل گذشته ماشينســازي هــم به گوش ميرســد: «شيخويســي كه با اســتقالل خوزستان قــرارداد دارد و براي جــذب او بايد ابتدا براي دريافــت رضايتنامهاش اقدام كنيم. تا چنــد روز آينده تكليــف دروازهبان ما مشخص ميشود.»

او با اشــاره به شرايط سخت باشگاه سابقش (استقالل خوزستان ) و شايعاتي مبني بر استعفاي عبدا... ويسي از سمت ســرمربيگري ايــن تيــم ميگويد: «من هميشه ميگويم كاش استقالل خوزستان دو فصل پيش قهرمان نميشــد. شايد در اين صورت شــرايط بهتر بــود چون هر تيمي در ايران قهرمان شده، فصل بعد تا مرز نابودي پيش رفته است.»

او اميدوار بــه تمديد قرارداد بختيار رحماني اســت: «من بــا خودش صحبت كردم. انشــاا... تا چند روز آينده مشكل او حل ميشــود. من تمايل دارم بختيار رحماني با ما بماند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.