قلعهنویي: امیدوارم با ذوبآهن هم موفقیتهایي را كسب كنیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بدون شك حضور امير قلعهنويي در تيم ذوبآهن به جذابيت ليگ و بخصوص رويارويياش با ســپاهان در دو شهرآورد اصفهان اضافه خواهد كرد.

او دو سال متوالي با سپاهان قهرمان ليگ شد. چند روز پيش باشگاه سپاهان به همين دليل ضمن تبريك به سرمربي ســابقش به خاطر بازگشــت به اصفهان حضــورش در ذوبآهن را بــه فال نيك گرفــت. اين نوع رفتار از ســوي رقيب و همشــهري هميشــگي ميتواند به كمتر شدن حاشيهها قبل از شروع فصل كمك زيادي كند. حاال ســرمربي تيم ذوبآهن از پيام مســووالن باشگاه ســپاهان بابت حضــورش در اصفهان تشــكر كرد. امير قلعهنويي ميگويد: «از مسووالن سپاهان تشكر ميكنم. من خاطرات خيلي خوبي در ســپاهان دارم و دوران طاليــي را داشــتيم. در دوران حضورم در ســپاهان همه چيــز خوب پيش ميرفت و مديران باشــگاه همواره حمايت كردند. همچنين هواداران خوب ســپاهان نيز به من لطف داشــتند. اميدوارم بتوانيم در سال جديد در ذوبآهن نيــز موفقيتهاي خوبي را كسب كنيم و مردم اصفهان را خوشحال كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.