چالش نقل و انتقاالتي جدید ذوبآهن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به غير از ســه نفري كه تــا قبل از روشــن شــدن تكليف نيمكت ذوبآهن از اين تيم جدا شــدند تنها قرارداد ســه بازيكن بزرگســال ذوبآهــن همزمان با اتمام فصل به پايان رسيد.

با ايــن اوصاف، دســتكم در ظاهر امر باشــگاه اصفهانــي در نقل و انتقاالت براي حفظ اســكلت اصلي خود با چالش دشواري مواجه نبود.

امــا در فوتبــال ايــران حتــي اگر قراردادهاي چندســاله بســته شود هم بازيكنان معموال بايد سال به سال بر سر مسائل مالي با باشــگاه متبوعشان توافق كنند. ظاهرا اين بخــش از قضيه اكنون براي ذوبآهن دردسرســاز شــده است و چند بازيكن اين تيم عليرغم داشــتن قرارداد هنوز بر ســر مســائل مالي توافق نكردهانــد و مذاكراتشــان با باشــگاه به بنبست خورده است.

پس از آنكه اميــر قلعهنويي هدايت ذوبآهــن را به عهده گرفت گفته شــد كه باشــگاه اصفهاني برخالف ســالهاي گذشته با محدوديت بودجه مواجه نيست اما اختالفات بازيكنان با باشــگاه اكنون نشــان ميدهد كه ذوبآهن همچنان از نظر مالي در مضيقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.