ورزشگاه امام رضا(ع) ميزبان مشهدي ها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالــي كــه اغلب تيمهــا براي ميزبانــي در رقابتهــاي فصل بعد ليگ برتر ورزشــگاه خــود را معرفي كردهاند، تيم فوتبال ســياهجامگان هنوز براي اين مهم اقدام نكرده است.

البته فصل قبل محمدرضا عباســي، مالك اين تيم بارهــا در رايزني با هيات فوتبال مشهد خواهان بازي در استاديوم تازه تاســيس امام رضا (ع) شــد ولي به دليل عــدم برگزاي بازي افتتاحيه با اين درخواست مخالفت كردند.

حــاال با نزديك شــدن به شــروع رقابتهــاي ليگبرتــر اينبــار مديران ســياهجامگان اقدامي براي بازي در اين ورزشــگاه نكرده و هنوز استاديوم محل ميزباني خود را معرفــي نكردهاند. البته هيــات فوتبال خراســان رضوي صراحتا از آمادگي اين ورزشــگاه بــراي ميزباني مســابقات ســياهجامگان گفته است اما عباسيها هنوز در اين خصوص واكنشي نشان ندادهاند. البته مسووالن ديگر تيم مشــهدي (پديده) هم به شــدت پيگير اين مهم هســتند تا بازيهاي شان را در اين ورزشــگاه مدرن برگزار كنند. هنوز مشــخص نيســت كه چه زماني و كدام دو تيــم بــازي افتتاحيه اين ورزشــگاه فوقالعاده مجهز را انجام ميدهند. در هر صورت اگر اين اتفاق نيفتد باز هم شاهد ميزباني دو تيم مشــهدي در ورزشــگاه ثامن االئمه(ع) خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.