قاضي به پديده نزديك شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميدرضــا كريمويــي مديرعامل باشگاه پديده مشهد در گفتو گو با ايسنا درباره وضعيت تيمش ميگويد:«باشگاه براي حضوري قدرتمند در ليگ هفدهم برنامهريزي كرده اســت. هــم از لحاظ زيرســاختي و هم از لحاظ جذب بازيكن توانستيم خواســتههاي كادرفني را اجرا كنيم. بازيكنان خوبي جذب تيم شدهاند و احتمــال دارد تا چنــد روز آينده، يك يــا دو بازيكن ديگر نيز به فهرســت تيم اضافه شوند.»

او از جذب محمد قاضي خبر ميدهد: «قاضي از بازيكنان باتجربه و سطح باالي فوتبال ايران است. ما با او صحبت كرديم و به توافق اوليه رسيدهايم. درحال رايزني هستيم تا بتوانيم شرايط را مهيا كنيم. به جذب اين بازيكن نزديك هســتيم و اگر مذاكرات اينگونه پيش رود، ميتوانيم از قاضي در تيم خود استفاده كنيم.»

او درباره اضافه شدن مربي خارجي به كادرفني پديــده ميگويد: «كادرفني خوبي را در اختيار داريم. اضافه شــدن يا نشــدن مربي خارجي بستگي به نظر مهاجــري دارد. اگر ســرمربي تيم اين درخواســت را داشته باشــد، سعي خود را ميكنيــم در اســرع وقــت مقدمات ايــن كار را فراهم كنيــم. هنوز فرصت زيادي تا پايان نقــل و انتقاالت داريم و پرونده تيم ما هنوز به طور كامل بســته نشده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.