كعبي: مسن بودن سپیدرود را قبول ندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسين كعبي بازيكن تيم سپيدرود درباره شرايط تيمش ميگويد: «امسال تيم در ليگ برتر است و ما بايد با رقبايي مثل اســتقالل و پرسپوليس، سپاهان و ذوبآهــن و تراكتورســازي بجنگيم. تالش ما هم اين است كه تيم را در ليگ حفظ كنيم. ســپيدرود تيم ريشهداري است و ما دوست نداريم دوباره به شرايط ســال قبل برگرديم ولي تمام مشكل ما مسائل مالي اســت كه فكر ميكنم اگر مســووالن تيم را حمايت كنند از لحاظ فني هيچ مشــكلي نخواهيم داشت. ما اگر درخواســتي داريم بــه خاطر مردم است به خاطر پيرمرد 70 سالهاي است كه به ورزشــگاه ميآيد و ســپيدرود را تشويق ميكند. وقتي اين افراد از حضور سپيدرود در سطح اول فوتبال ايران بعد از 50 سال خوشحال هستند طبيعتا اين موضوع روي مســووليت مــا تأثيرگذار اســت.» او قبول نميكند كه ميانگين سني تيمش باالســت: «از اين حرف و حديثهــا تا دلتان بخواهــد در فوتبال ما در ميآيد. اتفاقا ســال گذشته همين بازيكنان باتجربه بودنــد كه كار را براي سپيدرود در آوردند اين را نميگويم كه از خودم تعريف كنم بلكــه از بازيكنان تيمم دفاع ميكنم. من به شــخصه در نيمفصل دوم در تمامي بازيها به ميدان رفتم، بارها هم گفتهام تيم جوان نياز به بازيكن باتجربه دارد اما اين مسن بودن را قبول ندارم. من نگراني از بابت مسائل فني ندارم و تك تك بچههاي ما زحمت ميكشــند، تنها دغدغه ما مسائل مالي اســت كه اميدوارم اين موضوع با كمك مسووالن حل شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.