صنعت نفت مقابل سوپر لیگيهاي تركیه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم صنعت نفــت آبادان كه از هفته گذشــته اردوي آمادهســازي خود را در كردان كرج بر پا كرده بود، امروز(شــنبه) رسما به اين اردو پايان ميدهد. قرار است پس از اين اردو، بازيكنان تيم صنعت نفت چند روزي را اســتراحت كنند و سهشنبه هفته پيشرو راهي تركيه شــوند. اعضاي تيم صنعت نفت آبادان ســاعت 17 امروز به آبادان برميگردنــد. برخي از بازيكنان غيربومــي اين تيم نيز در تهران ميمانند. خبر ديگر از تيــم صنعت نفت آبادان نيز اين اســت كه فراز كمالوند قصد دارد در اردوي تركيه، تيمــش را مقابل چند تيم سوپرليگي اين كشور محك بزند. سرمربي تيم صنعت نفت آبادان در زمان حضورش در كشــور تركيه، چند ديدار دوستانه را براي تيمش هماهنگ كرده است. آنها در اين اردو حداقل مقابل سه تيم سوپر ليگي تركيه ديدار دوستانه برگزار خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.