زمان جذب بازیکن صنعت نفت تغییر كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كادرفني تيم صنعت نفت آبادان پيش از ايــن اعالم كــرده بود كــه آزمون جذب بازيكــن تيم فوتبــال صنعت نفــت آبادان بيــن ۲ اردوي كردان كــرج و تركيه برگزار ميشــود اما بنا به داليلي اين برنامه به بعد از بازگشــت تيم از تركيه موكول شــد. فراز كمالوند ضمن تأييد ايــن خبر دليل تغيير زمان آزمايش گيري تيم را اينطور بيان كرده اســت: «يكي از داليل مهمي كه باعث شد اين آزمايشگيري بــه زمان ديگري موكول شود اين اســت كه زمين پيروز آبادان هنوز به آمادگي كامل نرسيده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.