ماهي:استقاللخوزستانصاحبندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميرحســين صادقي بازيكن سابق استقالل كه در حال حاضر با پيكان قرارداد دارد، يكي از بازيكناني بود كه پيش از بازگشــت پژمان منتظري، نامش براي حضور در اســتقالل مطرح شــده بود. ماجرايي كه باعث شد صادقي عصباني شود چراكه وی چندي پيش قراردادش را با پيكان تمديد كرد و حتي با اين تيم تمرين ميكند. اميرحســين صادقي مدافع پيكان كه سالها در استقالل بازي كرد، درباره اين اتفاقات توضيح ميدهد:

دورهایشان را زدند

از استقالل فقط يك روزنامهاش هست كه من ميخوانم وگرنه خبر ديگري از اين باشــگاه ندارم، در برخي رســانهها خواندم گفته بودند «اميرحسين صادقي در ليست اســتقالل بود امــا چون با پيــكان تمديد كرد به ســراغ گزينههاي ديگــر رفتيم!» اوال بايــد بگويم من بارهــا و بارها گفتهام براي اســتقالل جانم را هم ميدهم، هوادار استقالل ميداند وقتي اميرحسين صادقي ميگويــد جانم را براي اســتقالل ميدهم يعني چــه. امروز هم اين حــرف را نزدم، من سه سال است اين حرف را ميزنم، 10 روز پيش هم قبل از تمديد با پيكان گفتم براي استقالل هيچ شرطي ندارم، استقاللي واقعــي براي اســتقالل شــرط نميگذارد اما آقايــان رفتند در بازار دورهايشــان را زدند وقتي ديدند كســي را پيــدا نكردند، ميخواستند با اســم من بازي كنند و مرا مقابل هوادار استقالل قرار دهند.

دوست داشتم پژمان برگردد

خوشــبختانه منتظري با اســتقالل قــراردادش را تمديــد كــرد البتــه من نميدانســتم بحث پژمان و استقالل چه بود كه قرارداد تمديد نشــد اما شــخصا دوست داشــتم پژمان به استقالل برگردد و شــرايط تيم بهتر شود. البته ميخواهم بگويــم نميشــود چون هفتههــاي قبل خيالشان از بازگشــت پژمان راحت بود ســراغ من را نگرفتند، بعــد كه فهميدند پژمــان نميآيد و به دفاع نيــاز دارند، با اسم من بازي ميكنند. همانطور كه گفتم خيلي خوب شــد منتظري با اســتقالل تمديد كرد.

نميخواهند به استقالل برگردم

شــك نكنيد كه تمايلي به بازگشت من در اســتقالل وجود نــدارد. اگر من را ميخواســتند ميدانســتند چقدر راحت براي پوشيدن پيراهن تيم محبوبم توافق ميكــردم و به اســتقالل ميرفتم اما در استقالل باندبازها نميخواهند من به اين تيم بيايم چون در باند آنها نيستم.

اين روشها هم نخنما شده و آقايان مدير بايد بداننــد ديگر اين مدل ترفندها در فوتبال جــواب نميدهد. اين وضعيت براي اســتقالل جالب نيست. در استقالل همــه چيز عوض شــده و من بــراي اين وضعيــت ناراحتم. هوادار اســتقالل نبايد نگران نقل و انتقاالت باشــگاهش باشــد چراكه آنجا اســتقالل است و بازيكن بايد ســر و كلهاش را بشكند تا به آنجا برود اما حاال چه اتفاقي افتاده؟

خرید جنجالي فصل قبل چه شد؟

سال گذشته و همينطور سال قبلش ميخواستم به استقالل برگردم اما كسي ســراغ من نيامد، رفتند بــا آن همه جار و جنجــال بازيكن ميليــاردي خريدند، به هفته نكشــيده مصدوم شــد و بعد از جدايي از اســتقالل چه حرفها كه پشت ســر تيم و مربي زده نشد! اينها امثال من را نميخواهند، همانهايي را ميخواهند كه دو بازي هم براي اســتقالل نميكنند، ميلياردي ميگيرند و دست آخر هم آنطور عليهشان مصاحبه ميكند.

با كمترین قيمت بازي ميكنم

ميليــاردي پــول ميدهنــد و خروجيشان پوچ است، اين مسائل كي در استقالل وجود داشت؟ من هنوز در بهت قراردادهاي فصل قبل اســتقالل هستم، اين همه هزينه بــراي خط دفاعي كردند و سرنوشتش چه شد؟ خيليها ميگويند تــو بعد از بازي العيــن صدايت درآمد اما مصاحبههايش موجود اســت، من از سه ســال پيش اين حرفها را ميزدم، هنوز هم ميگويم نه اينكــه مجاني بازي كنم اما قــراردادم را خودشــان ببندند، من با اســتقالل ســفيد امضا ميكنم مثل همه فصلهاي گذشــته نه مديربرنامهاي دارم، نه پيششــرطي و نه آپشني! اميرحسين صادقي با اســتقالل و هوادارش دلي بازي ميكند و مثل بعضيها منتي هم سر اين تيم و هوادار مظلومش نميگذارد.

با جدايي سعيد آقايي از تراكتورسازي و محروميت اين باشــگاه از جذب بازيكن جديد، حاال اميد يحيي گل محمدي براي پســت دفاع چپ به محمد نادري است. بازيكن جواني كه ســال قبل به تراكتور اضافه شد اما بازي به او نرسيد و نيمفصل به طور قرضي به نساجي مازندران رفت. نادري حاال به تراكتورســازي برگشته و اميد زيادي دارد بتواند براي تيمش مفيد باشــد. او درباره حضــورش در اين تيم ميگويد: «گل محمــدي براي ليگ برتر هفدهم به جوانان اتكا كرده اســت. البته چنــد بازيكن باتجربه خوب نيز داريم كه الگوي همه ما هســتند و كمك ميكنند تــا بتوانيم اعتماد به نفــس پيدا كنيم.» نادري درباره شكستگي استخوان دستش كه باعث نگراني تراكتورسازان شده بود، توضيــح ميدهد: «دســت مــن قبل از تمرينات دچار شكستگي شد. تا چند روز ديگر گچ دســتم را باز ميكنم و مشكل

رضــا خالقي فــر قبــال گفته بود با گســترش فوالد به توافق نرســيده اســت اما در نهايت براي ادامه حضور در اين تيم با مســووالن گســترش به توافق رسيد. او در همين رابطه توضيح ميدهد: « مشــكل خاصي براي ماندن نداشــتم و مهمترين موضــوع درمورد طلب فصل گذشته بود كه با مسووالن باشــگاه در اين خصوص صحبت كردم. خوشــبختانه در اين زمينه با يكديگر به توافق رســيديم و من هم قراردادم را تمديد كردم. واقعا دوســت داشــتم در گســترش بمانم و خوشحالم كه اين خاصي نخواهم داشت. شرايط بدنيام هم خوب اســت و اميدوارم بتوانم بازيهاي خوبي براي تراكتورســازي انجام دهم.» او همچنين تأكيد ميكند: «سعيد آقايي بازيكن بزرگي اســت و دوســتي خوبي نيز با او دارم. به هر حال شــرايط برايش اينگونه رقم خورده كه از تراكتورســازي برود. من نهايت تالشم را انجام ميدهم تا بتوانم به بهترين شكل ممكن جاي سعيد را پر كنم.» اتفاق افتاد. باشــگاه هم قــول داد كه مطالبات مرا پرداخت كند.»

او با اشــاره به شرايط تيم گسترش فوالد، ميگويد: « تيم ما نسبت به فصل گذشــته تغييرات زيادي داشته و بخش مهمــي از بازيكنان جدا شــدهاند. حاال گســترش فوالد تبديل به تيمي جوانتر شده و تغييرات در تيم ما زياد بوده است. مهم اين است كه قبل از شروع ليگ برتر بتوانيم به يك هماهنگي خوب برســيم و اگر ليگ را در حالي شــروع كنيم كه نتوانيم به هماهنگي الزم برســيم، قطعاً دچار مشكل خواهيم شد.»

اكبر ميثاقيان ســرمربي ســياهجامگان مشــهد اگرچه بازيكنان شــاخصي به تيمش اضافه نكرده اما اميــد زيادي به موفقيت اين تيم در ليگ برتــر دارد. ميثاقيان در رابطه با اينكه تا چه حد از نقل و انتقاالت تيمش راضي اســت، ميگويد: «هر تيمي بــه اندازه توان و دارايي خود بازيكن ميگيرد. ما هم طبق توان خودمان بازيكن گرفتيم و راضي هم هستيم.»

مصطفــي ماهــي هافبــك اســتقالل خوزســتان كه از شــرايط اين تيم ناراحت اســت، در مورد وضعيتش براي فصل آينده ميگويد: «هنوز هيچ چيز مشــخص نيست. مــن و تعدادي از بازيكنــان نميدانيم براي فصل آينده چه شرايطي داريم و اين درحالي اســت كه هيچكس در باشــگاه جوابگوي ما نيست. اصال استقالل خوزستان صاحب ندارد و ما مديرعامل و ديگر مســووالن تيم را پيدا نميكنيم. بارها تماس گرفتيم اما هيچ جوابي به ما ندادهاند و متأسفانه در بدترين وضعيت ممكن قرار داريــم.» ماهي درباره مطالباتش از اســتقالل خوزســتان ادامه ميدهد: «من بابت ســال گذشــته فقط 30 درصد از حق و حقوقــم را گرفتــهام و حاال هــم با چنين وضعيتــي مواجه هســتم. وقتي مــا تكليف خودمان را نميدانيم و باشــگاه هم صاحب نــدارد، پس چرا نميتوانيــم از اين تيم جدا شويم؟! از طرفي فدراسيون فوتبال هم براي ما مشكلساز اســت و اگر بخواهيم خودمان جدا شــويم حكم به محروميت ما ميدهند! هنوز وعدههاي مســووالن باشگاه را فراموش نكردهايــم و مديرعامل باشــگاه كه حرف از شرف ميزد االن جواب ما را نميدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.