لك از سايپا جدا ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فرديــن عابديني بهعنــوان يكي از بازيكنان ســابق تراكتورســازي، از ناراحتــياش براي شــرايط فعلي اين تيــم ميگويــد و اوضاعي كــه باعث شــده عدهاي براي اين تيم ناز كنند: « تراكتورسازي تيم بزرگي است و من هم ســالها در آن بازي كردم. شرايط تراكتورســازي نبايد طوري باشــد كه بازيكن براي آن ناز كند. سعيد دوست صميميام اســت اما من در زندگي او نيستم. ســعيد آقايي شــايد شرايط زندگياش متفاوت است. زماني كه آن مطلب را منتشر كردم و ديدم همه به آقايي فحاشــي ميكنند، كامنتها را بستم. او ســالها براي تراكتورسازي زحمت كشــيده و نســبت دادن اين حرفها به سعيد اصال خوب نيست.»

بازيكن ســابق تيم تراكتورسازي دربــاره مشــكالت فعلــي ايــن تيم ميگويد: «من دلم براي تراكتورسازي ميســوزد كه چــرا بــا آن عظمتش، حــاال بايد يــك عده زير پــاي تيم را خالــي كنند. نميدانــم در اين مقطع چــه كاري ميتوانم براي تيم شــهرم انجام بدهم اما حاضرم ســال آينده از روي سكوها تيم را تشويق كنم. حتي ميتوانم نيمفصل بيرون بنشينم و در نيمفصل دوم به تراكتورسازي بپيوندم. اين تنها كمكي اســت كه ميتوانم به تراكتورسازي بكنم.»

محمدرضــا اخبــاري دروازهبــان فصل گذشــته تراكتورسازي با پايان سربازياش در اين باشــگاه به واســطه قراردادي كه با سايپا دارد، بايــد به اين تيم برگردد. در اين راســتا اخباري با مديران باشــگاه ســايپا جلسهاي داشت اما در جلسه ابتدايي دو طرف به توافق مالي براي فصل آينده دســت پيــدا نكردند. بــا اين خبر خيليها فكــر ميكردند اخباري بــه دنبال اين اســت كه ســنگي جلوي پاي ســايپاييها بيندازد تا به او رضايتنامه بدهند كه به تراكتورســازي تبريز برگردد اما جلسه دوم كه برگزار شد توافق الزم صورت گرفت.

بــا ايــن توافق و اينكه مشــخص شــد محمدرضــا اخباري در ســايپا حضور خواهد داشــت، حامد لك تصميم گرفت اين تيم را ترك كند. لك از ســوي علي دايي درخواست ماندن داشــت اما بــا توجه به اينكــه او فكر ميكنــد با وجــود اخبــاري، دروازهبان دوم خواهد شــد تصميم به جدايي گرفت و روي ايــن تصميم خود اصــرار دارد. به اين ترتيب او ميخواهد به يكي از پيشنهادهاي ديگرش فكــر كند. لك در حال حاضر از ســوي فوالد خوزســتان، ذوبآهن اصفهان و صنعتنفت آبادان با پيشــنهادهاي جدي و خوبي مواجه شده كه بايد ديد كدام تيم را انتخاب ميكند. نكته جالب اين اســت كــه در ذوبآهن هم شرايط براي لك مثل ســايپا است و احتماال او از االن به اين پيشــنهاد پاسخ منفي خواهد داد چراكه اگر رشيد مظاهري بماند كار براي لك سخت خواهد شــد. مگر اينكه بيرانوند از پرسپوليس جدا شــود و مظاهري به اين تيم برود كه لــك بتواند ذوبآهن را انتخاب كند. البته شرايط در فوالد خوزستان و صنعتنفت آبــادان متفــاوت اســت و اين 2 تيــم هنوز دروازهبان اول خود را انتخاب نكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.