خالد پشت تراكتور را خالي كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ليگ كره جنوبي مقصد بعدي شفيعي

خالد شفيعي يكي از مدافعاني بود كه يحيي گلمحمدي روي ماندن او حســاب ويژهاي باز كرده بود. او ميدانست با داشتن شفيعي مشكالت تيمش تا حدودي حل خواهد شــد. به همين دليل از باشــگاه خواســت با شــفيعي مثل ديگر بازيكنان تمديد كند اما ظاهرا اين مدافع دوســت نداشت بماند. در ابتدا خبر از حضور خالد شفيعي در پرسپوليس به گوش رســيد اما با حضور شجاع خليلزاده اين مساله منتفي شد. بعد از اين هم او به تهران آمد تا مذاكرات با استقالل را انجام دهد.

اين در حالي بود كه گلمحمدي به صراحت اعالم كرده بود بازيكني كه در تمرين اول تيمش حضور نداشــته باشــد بازيكن تراكتور محسوب نميشود. البته اين مساله انگار براي شفيعي متفاوت بود. ظاهرا او دوست نداشت بماند و تصميم نهايياش را براي رفتن به كرهجنوبي گرفته بود. با اين وجود خالد شفيعي به احترام هواداران و مسووالن تيم تراكتورسازي تبريز با گلمحمــدي براي تمديد قراردادش وارد مذاكره شد.

گفته ميشــود اين مدافع در ابتدا مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون تومان را به باشگاه تراكتورسازي تبريز پيشنهاد داد. يعني دقيقا 2 برابر قرارداد فصل قبلش. باشــگاه تراكتور هم با اين مبلغ مخالفت كرد و از او خواســت به باشگاه تخفيف دهد.

بعد از آن، شفيعي مبلغ را تا يك ميليارد و 300 ميليون تومــان پايين آورد اما باز هم اين مبلغ از نظر باشگاه باال بود كه در نهايت شــفيعي قبول كرد با يك ميليــارد و 150 ميليــون تومان قــرارداد امضا كند و 150 ميليون ديگر در قالب آپشــن به قراردادش اضافه شــود. به اين ترتيب 2 طرف به توافق رسيدند كه در نهايت قرار شــد خالد شــفيعي براي مذاكره نهايي با مديرعامل و امضاي قرارداد به تهران بيايد.

شــفيعي قبل از هر چيزي ظاهرا يك چك خواســته تــا بعد از آن قراردادش را امضا كند. با اين خواسته او هم موافقت ميشود اما او خواسته عجيبي داشــت. اينكه تا وقتي چك وصول نشود قراردادي امضا نكند كه اين مساله با مخالفت مسووالن باشگاه تراكتورسازي تبريز مواجه شد.

بعد از آن هم خبر رســيد شــفيعي با مسووالن باشگاه استقالل وارد مذاكره شــد. چراكــه پژمان منتظري تصميم گرفته بــود به االهلي قطر برگردد. هنوز چند ساعتي از اين خبر نگذشته بود كه يحيي گلمحمدي ســرمربي تراكتورسازي تبريز به مسووالن باشگاه اعالم كرد كه ديگر اين بازيكن را نميخواهد چون معتقد اســت رفتار خالد شفيعي غيرحرفهاي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.