ويسي: پول هم نرسد ميمانم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدا... ويســي ســرمربي اســتقالل خوزســتان ظاهرا تصميم گرفته تحت هر شــرايطي در ايــن تيم بمانــد و كارش را دنبال كند. البته ويســي اميــد زيادي به حل مشــكالت دارد و به خاطر همين هم به دنبال اردوي خارجي تيمش در اوكراين است. سرمربي اســتقالل خوزستان درباره شايعه اســتعفايش ميگويد: 2« هفته قبل به ما اعالم كردند دنبال حامي مالي هستند كه يك تيم خــوب ببنديم اما تا اين لحظه هيچ حامي مالي نديدهايم. به خاطر همين بحث اســتعفاي من را مطرح كردند كه من نميدانم اين موضــوع از كجا در آمد. اصال بحــث اســتعفا در ميان نبود. 24 ســاعته جلســات مختلفي با اســتاندار خوزستان و افشــين حيدري (مديركل ورزش و جوانان استان خوزســتان) برگزار ميكنيم و همه در تالش هســتند يك تيم آبرومند را روانه ليگ برتر كنند چون لياقت مردم خوزستان خيلي بيشتر از اينهاست. مردم خوزستان، فوتبالي هســتند اما بازيكنــان ما از اينكه همه تيمها تمريناتشان را شروع كردند و ما هنوز اندر خم يك كوچهايم، ناراحتند.»

ويســي در مورد شــرايط حامــي مالي هــم ادامه ميدهد: «به ما قــول دادند حامي مالي شــنبه، يكشــنبه پيدا ميشود. من هم گفتم بايد ابتدا بدهيهاي ســال گذشته را به بازيكنان پرداخت كنند كه حس اعتماد به آنها برگردد. موقعي كه استقالل خوزستان قهرمان ليگ برتر شد، اعتماد در بين همه موج ميزد اما شــما ببينيد از آن تيمي كه قهرمان شد، چنــد درصــد از بازيكنان طلبكار هســتند؟ نميدانــم چه كار كردند كــه اين همه بدهي در باشگاه مانده. پنجشنبه صحبتهاي خوبي با حيدري داشــتم. او گفت رفتن تو چيزي را درســت نميكند، پس بمان و يك تيم جديد درست كن تا نامت در خوزستان ماندگار شود. صحبتهاي حيــدري منطقي بود و من تحت تاثير قرار گرفتم. اين فقط در مورد خودم است اما نميتوانم كسي را به زور نگه دارم. بازيكنان تا اين لحظه به خاطر من ماندند. اگر مشكالت حل نشــود، بيشــتر از اين نميتوانم خودم را شــرمنده و مديون آنها كنم. به حيدري گفتم هــر بازيكني رضايتنامــهاش را بخواهد، به او بدهد تا به يك تيم ديگر برود چون اين بچهها به جز فوتبال شغل ديگري ندارند.»

ســرمربي استقالل خوزســتان در رابطه با اينكه اگر بازيكنــان بروند چه كار ميكند، ميگويد: «مجبوريــم دوباره با يك تيم جوان وارد مســابقات ليگ برتر شــويم اما اگر پول نرســيد و ما نتوانستيم بازيكنان كنونيمان را حفظ كنيم، مردم هــم ديگر هيچ انتظاري از تيمشــان نداشته باشــند. ما دوباره مجبوريم يكسري بازيكنان جوان را بياوريم و دوباره روز از نو روزي از نو.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.